กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 354.59 พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องOFFICIAL LISTINGS Thailand 1991
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งAdul Adulyapichct,ed.
หัวเรื่อง1. Thailand Directories
สำนักพิมพ์PUBLISHED RY Tawanna
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมศิลปากร : นามสงเคราะห์และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - ทำเนียบนาม2. กรมศิลปากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2540
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสรัฐ ศิลปอนันต์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2541
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสรัฐ ศิลปอนันต์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2545
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2547
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฉบับประชาชน : ผู้ว่า CEO
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ผู้ว่าราชการจังหวัด - - ไทย
สำนักพิมพ์ฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจสถาบันมาตรสิทยาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ การป้องกันน้ำมัน หรืเคมีภัณฑ์ หรืสิ่งเป็นพิษอันตรายขณะขนถ่ายทางน้ำ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการออกใบอนุญาตใช้แพโดยสาร พ.ศ. 2536 สวัสดิภาพในการเดินทางทางน้ำ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ ลมลม แล้งแล้ง
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ...
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525-2529
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. แผนมหาดไทยแม่บท2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. การพัฒนาการเกษตร ไทย,3. การเกษตร
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. รัฐบาล - ไทย,3. คณะรัฐมนตรี - ไทย,4. บรรหาร ศิลปอาชา , 24,5.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม