กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 390.095 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประเพณีนิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. วันสำคัญ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชน
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ประเพณีไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือวัฒนธรรมชาวนำลุ่มเจ้าพระยา
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งไพฑูรย์ ขาวมาลา
หัวเรื่อง1. เรือ2. การแข่งเรือ,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับลมปมชาติ
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. กัมพูชา - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรมไทย2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม