Main Back

Search 390.095 Resualt 5 Items

Titleประเพณีนิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
CallNumber390.095
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. วันสำคัญ
Publishสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชน
CallNumber390.095
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. ประเพณีไทย
Publishโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleเรือวัฒนธรรมชาวนำลุ่มเจ้าพระยา
CallNumber390.095
Authorไพฑูรย์ ขาวมาลา
Subject1. เรือ2. การแข่งเรือ,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. วัฒนธรรมไทย
Publish
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleลับลมปมชาติ
CallNumber390.095
Authorชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
Subject1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. กัมพูชา - - ความเป็นอยู่และประเพณี
Publishภาพพิมพ์
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleสืบสานวัฒนธรรมไทย
CallNumber390.095
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. วัฒนธรรมไทย2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
Publishกรมประชาสัมพันธ์
YearOfPrint
result 1 items.