กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 390.22 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 1 พุทธศักราช 2548
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. ราชสำนักและข้าราชการสำนัก - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เรื่อง พระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งเบญจมาส แพทอง
หัวเรื่อง1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ราชยาน2. ราชรถ,3. พระเมรุมาศ
สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 1
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ราชาภิเษก - - ไทย,3. กาญจนาภิเษก
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 2
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ราชาภิเษก - - ไทย,3. กาญจนาภิเษก
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเพณีเกี่ยวกับราชสำนักและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. พิธีกรรมทางศาสนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพิธีและรัฐพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. พระราชพีธี2. รัฐพิธี
สำนักพิมพ์สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. พิธีในพระราชสำนัก2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก : ที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ราชสำนักและข้าราชสำนัก
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรับเสด็จหัวเมือง
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. มารยาทและการสมาคม2. ราชสำนักและข้าราชสำนัก,3. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา,4. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือพระราชพิธี
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. เรือพระที่นั่ง2. เรือ,3. ขบวนแห่ทางน้ำ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์4
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งส. พลายน้อย
หัวเรื่อง1. ขบวนแห่ทางน้ำ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม