Main Back

Search 390.22 Resualt 13 Items

Titleกฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 1 พุทธศักราช 2548
CallNumber390.22
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Subject1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. ราชสำนักและข้าราชการสำนัก - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
Publishด่านสุทธาการพิมพ์
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleความรู้เรื่อง พระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม
CallNumber390.22
Authorเบญจมาส แพทอง
Subject1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
Publishศยาม
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
CallNumber390.22
Authorกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
Subject1. ราชยาน2. ราชรถ,3. พระเมรุมาศ
Publishอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 2 items.
Titleจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 1
CallNumber390.22
Authorหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subject1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ราชาภิเษก - - ไทย,3. กาญจนาภิเษก
Publishคุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 2
CallNumber390.22
Authorหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subject1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ราชาภิเษก - - ไทย,3. กาญจนาภิเษก
Publishคุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประเพณีเกี่ยวกับราชสำนักและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
CallNumber390.22
Authorสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Subject1. พิธีกรรมทางศาสนา
Publishโรงพิมพ์อักษรไทย
YearOfPrint2533
result 1 items.
Titleพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531
CallNumber390.22
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subject1. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishกรุงเทพ
YearOfPrint2537
result 1 items.
Titleพระราชพิธีและรัฐพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
CallNumber390.22
Authorสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
Subject1. พระราชพีธี2. รัฐพิธี
Publishสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
CallNumber390.22
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. พิธีในพระราชสำนัก2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2545
result 2 items.
Titleรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก : ที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
CallNumber390.22
Authorฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
Subject1. ไทย - - ราชสำนักและข้าราชสำนัก
Publishโรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleรับเสด็จหัวเมือง
CallNumber390.22
Authorกระทรวงมหาดไทย
Subject1. มารยาทและการสมาคม2. ราชสำนักและข้าราชสำนัก,3. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา,4. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleเรือพระราชพิธี
CallNumber390.22
Authorฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
Subject1. เรือพระที่นั่ง2. เรือ,3. ขบวนแห่ทางน้ำ
Publishรุ่งศิลป์การพิมพ์
YearOfPrint4
result 1 items.
Titleเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
CallNumber390.22
Authorส. พลายน้อย
Subject1. ขบวนแห่ทางน้ำ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishดอกหญ้ากรุ๊ป
YearOfPrint2550
result 1 items.