กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.91 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนงค์ ทองประเสิร์ฐประยอม ซองทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - คำ2. ภาษาไทย - การใช้ภาษา,3. ภาษาไทย - ตัวสะกด,4. ภาษาไทย - คำศัพท์
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม2. ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรคหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม