กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.911 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา2. ภาษาไทย - - ตัวสะกด,3. ภาษาไทย - - การออกเสียง,4. ภาษาไทย - - การเขียน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - การอ่าน2. ภาษาไทย - - การเขียน,3. ภาษาไทย - - การออกเสียง,4. ภาษาไทย - - ตัวสะกด
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม