กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.9181 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยในวงราชการ
เลขเรียก495.9181
ผู้แต่งปรียา หิรัญประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้ภาษา เขียน-อ่าน คำยาก
เลขเรียก495.9181
ผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- การใช้ภาษา2. ภาษาไทย -- การอ่าน,3. ภาษาไทย -- การเขียน,4. ภาษาไทย - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม