กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสื่อมวลชนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. พระราชพีธี
สำนักพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระทานเพลิงศพ...
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ : วัฒนธรรมทางภาษาของชาติ
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย- -ราชาศัพท์
สำนักพิมพ์ฉลองรัตน
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง2. ศิลาจารึกภาษาไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกภาษาไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม