กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 613.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 25 รายชื่อ

ชื่อเรื่องDETOX : ช่วยชีวิต กินล้างพิษ อายุยืน
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งเอมอร ตรีภิญโญยศ
หัวเรื่อง1. โภชนาการ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ด้วยยาสมุนไพรในงานสาธารณาสุขมูลฐาน
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
หัวเรื่อง1. อาหารเพื่อสุขภาพ2. อาหารธรรมชาติ,3. ยาสมุนไพร
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการล้างพิษโดยวิธีธรรมชาติ
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งวิจิตร บุณยะโหตระ
หัวเรื่อง1. สุขวิทยา2. อาหารกับสารเคมี,3. อาหารธรรมชาติ,4. โภชนาการบำบัด,5. อาหารเพื่อสุขภาพ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิน 100% ก็ผอมได้
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งทะคุโระ, โมริ
เมธินี นุชนาคา, แปล
หัวเรื่อง1. การลดน้ำหนั2. การออกกำลังกา,3. โภชนบำบั,4. โภชนากา,5. อาหารลดน้ำหนั,6. การกำหนดอาหา,7. การลดความอ้ว,8. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอ,9. บริโภคนิสั
สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกินปลอดทุกข์
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งไอแซค, ไมเคิล ที.
หัวเรื่อง1. โภชนาการ2. โภชนาการบำบัด
สำนักพิมพ์ดีไลท์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกินอย่างไร ไม่อ้วน ไม่มีโรค
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งศัลยา คงสมบูรณ์เวช
หัวเรื่อง1. โภชนาการ2. อาหาร - - ต้านโรค,3. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลสุขภาพด้วยสุดยอดสารอาหาร
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งคอสเตน, ลินเดล.
หัวเรื่อง1. สุขภาพ2. อาหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาฬิกาชีวิต ตอน เปิดตู้เย็นเป็นตู้ยา
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งสุทธิวัสส์ คำภา
หัวเรื่อง1. สุขภาพ2. โภชนาการบำบัด
สำนักพิมพ์พลังเลข ๑ ไทย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งสรจักร ศิริบริรักษ์
หัวเรื่อง1. อาหารเพื่อสุขภาพ2. น้ำผัก - - แง่สุขภาพ,3. น้ำผลไม้ - - แง่สุขภาพ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ธรรมชาติบำบัด
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งวีระชัย วาสิกดิลก
หัวเรื่อง1. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง2. สุขภาพ
สำนักพิมพ์เกรท ดีไซต์ แอนด์ พริ้น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งโยะชิโนะริ นะงุโมะ
หัวเรื่อง1. อาหารกับมนุษย2. โภชนากา,3. สุขภา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องยิ่งหิวยิ่งอายุยืน
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งพิมพ์รัก สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. โภชนาการ2. อาหาร - - องค์ประกอบ,3. สุขภาพ - - การดูแล
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลดน้ำหนัก 12 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน แบบง่ายสไตล์ อัลเบิร์ท UHT
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งเดมอน, อัลเบิร์ท
หัวเรื่อง1. การลดความอ้วน2. การออกกำลังกาย,3. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลดน้ำหนักด้วยน้ำผัก + น้ำเต้าหู้
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งทามิโกะ อาคาโบชิ
หัวเรื่อง1. การลดน้ำหนั2. อาหารลดน้ำหนั,3. น้ำผั,4. น้ำเต้าหู,5. การปรุงอาหาร
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้างพิษ 30 วัน ไขมันลด
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
หัวเรื่อง1. โภชนาการ2. อาหารธรรมชาติ,3. การเลือกอาหาร,4. สุขภาพ
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้างพิษ ขจัดสารพิษ พิษมลภาวะจากร่างกายภายใน 10 วัน
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งปาริชาติ สักกะทำนุ
หัวเรื่อง1. โภชนากา2. อาหารธรรมชาต,3. การเลือกอาหา,4. สุขภาพ - - การกิน,5. การล้างพิ,6. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอ
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีดูแลตนเองแบบธรรมชาติ
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งวิจิตร บุณยะโหตระ
หัวเรื่อง1. สุขวิทยา2. อาหารกับสารเคมี,3. อาหารธรรมชาติ,4. โภชนบำบัด,5. อาหารเพื่อสุขภาพ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตร์แห่งความอ่อนเยาว์และสุขภาพดีตลอดกาล
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งพรพิมล ศิริกุล
หัวเรื่อง1. สุขภาพ
สำนักพิมพ์ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างเด็กไทย ให้เต็มศักยภาพ ด้วยอาหารและโภชนาการ
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งวุฒิอาสาธนาคารสมอง
หัวเรื่อง1. อาหาร2. โภชนาการ,3. เด็ก - - อาหาร,4. โครงการอาหารกลางวัน
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสารอาหาร อาหารหลัก และการกำหนดรายการอาหาร
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งสุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ
หัวเรื่อง1. อาหาร2. สารอาหาร
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล