กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 631.58 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ
เลขเรียก631.58
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หัวเรื่อง1. เกษตรทฤษฏีใหม่2. เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
สำนักพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก631.58
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม