กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 657.458 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ = Modern internal auditing (แนวคิดและกรณีศึกษา)
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งอุษณา ภัทรมนตรี
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การควบคุมภายใน,3. การตรวจสอบการบริหาร
สำนักพิมพ์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ=Information systems control and audit
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์จามจุรีโปรดักส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การตรวจสอบบัญชี,3. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรายงาน : การตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การเขียนรายงาน
สำนักพิมพ์นิวเวฟพัฒนา
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี,4. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักบัญชีและตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน2. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ สกสค.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน2. การเงิน
สำนักพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม