กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 657 พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAccounting Principles
เลขเรียก657
ผู้แต่งHermanson, Roger H.
หัวเรื่อง1. Accounting
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAccounting: The Basis for Business Decisions
เลขเรียก657
ผู้แต่งMeigs, Robert F.
Meigs, Walter B.
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1962
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFinancial Accounting with Working Papers
เลขเรียก657
ผู้แต่งLarson, Kermit D.
Miller, Paul B.
หัวเรื่อง1. ACCOUNTIN
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFundamental Accounting Princitples
เลขเรียก657
ผู้แต่งLarson, Kermit D.
หัวเรื่อง1. Accounting
สำนักพิมพ์Irwin Book Team
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก657
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การบัญชี,3. งบการเงิน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขเรียก657
ผู้แต่งจารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
หัวเรื่อง1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดกา2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การเงิ,3. การเงิน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลย,4. การบัญช,5. การเงิ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชี 1
เลขเรียก657
ผู้แต่งอำนวย ศรีสุโข
หัวเรื่อง1. การบัญชี
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชี 2
เลขเรียก657
ผู้แต่งอำนวย ศรีสุโข
หัวเรื่อง1. การบัญชี
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีชั้นสูง 2
เลขเรียก657
ผู้แต่งสาคิตณ์ จันทโนทก
หัวเรื่อง1. การบัญชี
สำนักพิมพ์เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ
เลขเรียก657
ผู้แต่งสัณห์สุดา บุญสอาด
หัวเรื่อง1. การบัญชี2. การบัญชี - - อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ก.วิวรรธน์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการหักบัญชีเช็คจากก้าวแรก...สู้ก้าวต่อไป
เลขเรียก657
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การบัญชี2. บัญชีเช็ค
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบบัญชี = Accounting Systems
เลขเรียก657
ผู้แต่งนภาพร ณ. เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. การบัญชี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ก.วิวรรธน์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบัญชี
เลขเรียก657
ผู้แต่งสุกัลยา ปรีชา
หัวเรื่อง1. การบัญชี
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบัญชี 1
เลขเรียก657
ผู้แต่งคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หัวเรื่อง1. การบัญชี2. การบัญชี - - แบบฝึกหัด
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม