กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่องOrganization Theory : Structure Designs and Applications
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งRobbins, Stephen P.
หัวเรื่อง1. Organization2. Organizational effectiveness
สำนักพิมพ์Prentice Hall
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStartup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งวรสิทธิ์ ภิญโญยาง
วรมน ดำรงศิลป์สกุล
หัวเรื่อง1. การตลา2. การตลาดอินเทอร์เน็,3. การสร้างสรรค์ทางธุรกิ,4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์มติชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้.....สู่ ปัญญาปฏิบัติ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งบดินทร์ วิจารณ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยง = Risk management
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. ความเสี่ยง,3. ประกันภัย
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิจการเล็ก กำไรโลด
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งแรมป์ลีย์ สเตอร์เจียน, นิค
วณิชเทพ เทวัญ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (User Manual) ระบบบริหารงานบุคลากร
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งโครงการระบบบริหารงานบุคลากรส่วนขยาย กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เชี่น ซีสเต็มส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตราชการ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กิจกรรม 5 ส
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งศุภกิจ ศิริลักษณ์
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง
สำนักพิมพ์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบอกสิจะมีเงินได้ไง
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสุวภา เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. การบริหารด้านการเงิน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. การบริหารรัฐกิจ,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์เชอร์บอร์น พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัดการตลาด MBA Harvard
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลักษณะสำคัญขององค์กร
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
สังวร รัตนรักษ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การพัฒนาองค์การ -- ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการบริหารจัดการ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งเดอ วิตา
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมวด1 การนำองค์กร
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การพัฒนาองค์การ -- ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การพัฒนาองค์การ -- ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมวด3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งวิพุธ อ่องสกุล
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การพัฒนาองค์การ -- ไทย
สำนักพิมพ์วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมวด4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งบดินทร์ วิจารณ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การพัฒนาองค์การ -- ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล