กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.31 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินการปฎิบัติงาน
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งผุสดี รุมาคม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิชาการพลเรือน สำนักงาน กพ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาบุคลากร,3. การเรียนรู้
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งธัญญา ผลอนันต์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรการปฏิบัติงานบุคลากร
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
หัวเรื่อง1. การสรรหาบุคลากร2. การบริหารงานบุคคล,3. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีสมัครงาน หรือเปลี่ยนงาน ให้ได้งานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเองมากที่สุด
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งนวลศิริ เปาโรหิตย์
หัวเรื่อง1. การสมัครงาน2. การเขียนจดหมาย,3. การสัมภาษณ์
สำนักพิมพ์108 สุดยอดไอเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งเซนต์เจมส์ , อีเลน
นุชจรีย์ ชลคุป , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม