กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.40 พบจำนวนทั้งสิ้น 41 รายชื่อ

ชื่อเรื่องINFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งTURBAN EFRAIM
หัวเรื่อง1. Management . information systems
สำนักพิมพ์John Wiley {38} Sons {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้นำทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กรออกมาใช้ด้วยการจัดการความรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งภราดร จินดาวงศ์
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. การบริหารองค์ความรู้
สำนักพิมพ์ซีดับบลิวซี พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน2. การตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผลการดำเนินงาน : กลยุทธในการปรับปรุงบริการภาครัฐ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบการดำเนินงาน2. การปฏิรูประบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผนธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารวิถีพุทธ ตอน : การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management : TQM)
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหารคุณภาพโดยรวม
สำนักพิมพ์อริยชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑ์รักษ์ 6
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
หัวเรื่อง1. ชลทิตย์ ไชยจันทร์ - - ผลงาน2. การประเมินผล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งอุไรวรรณ โชติกกำธร
หัวเรื่อง1. อุไรวรรณ โชติกกำธร - - ผลงาน2. การพัฒนาระบบบริหาร
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาระบบราชการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ2. การวิเคราะห์งาน
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. การสร้างและพัฒนาองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเป็นรวยก่อน จบ ป.4 ....ก็เป็นเศรษฐีได้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธัญนก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ 6 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
หัวเรื่อง1. ชลทิตย์ ไชยจันทร์ - - ผลงาน2. การประเมินผล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. ชวนพิศ ทองใบ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งนิพนธ์ ดีจะมาลา
หัวเรื่อง1. นิพนธ์ ดีจะมาลา - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ : การปฎิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานราชพัสดุจังหวัด
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสำนักงานราชพัสดุ กรุงเทพ
หัวเรื่อง1. การจัดทำงบประมาณ
สำนักพิมพ์สำนักงานราชพัสดุกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.ร.
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.ร.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการมอบหมายงาน
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งบราวน์, โทมัส แอล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การมอบอำนาจหน้าที่
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวันทนีย์ เหลืองมั่นคง
หัวเรื่อง1. วันทนีย์ เหลืองมั่นคง - - ผลงาน2. การประเมินผล
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการฐานข้อมูล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล