กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.401 พบจำนวนทั้งสิ้น 21 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBalanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน:Planning, Implementation, Evaluation and Standardization
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งวัฒนา พัฒนพงศ์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องExploring Corporate Strategy
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งJohnson, Gerry
หัวเรื่อง1. Corpotate planning2. Strategic planning - Case studies
สำนักพิมพ์FT Prentice Hall
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTQM คู่มือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี
หัวเรื่อง1. การบริหารคุณภาพโดยรวม2. การควบคุมคุณภาพ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWAL - MART กลยุทธ์การแข่งขันระดับโลก
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งเบิร์กดาลห์, ไมเคิล
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารผลงาน : How to manage performance
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบาคอล, โรเบิร์ต
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การทำงาน - - การประเมิน2. มาตรฐานการทำงาน
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. การบริการประชาชน
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งทิพาวดี เมฆสวรรค์
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ -- ไทย2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย,3. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งอุทิศ ขาวเธียร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การวางแผนการผลิต,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างระบบบริหารกิจบ้านเมืองและสังคมทื่ดี
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้งาน Balanced Scorecard ให้เกิดประสิทธิผล ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบอร์น, ไมค์
ภูริทัต ทองปรีชา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำ 5 ส อย่างมีชีวิตชีวา
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งมังกร โรจน์ประภากร
หัวเรื่อง1. การบริหารคุณภาพโดยรวม2. การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำ 5 ส อย่างมีชีวิตชีวา
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งมังกร โรจน์ประภากร
หัวเรื่อง1. กรบริหารคุณภาพโดยรวม2. การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุนมนุษย์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งKaplan, Robert S.
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุท์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ยุทธศาสตร์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
หัวเรื่อง1. กรวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ - - แง่จิตวิทยา
สำนักพิมพ์แอล.ที.เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล