กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.404 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : การติดตาม ควบคุมและการประเมินผล
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งสุนทร เกิดแก้ว
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. โครงการ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ = Managing Projects Large and Small
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งอัสติน, โรเบิร์ต ดี.
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนและการบริหารโครงการ : Peoject Planning and Management
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. การวางแผน,3. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
หัวเรื่อง1. บริหารโครงกา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารโครงการ
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งแมทธิว แบชเลอร์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม