กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.72 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารพัสดุ : COMMODITY MANAGEMENT MANUAL
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสถาบันฝึกอบรมและปรับปรุงการบริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พัสดุ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ ปัญหาการจัดซื้อ = Q&A purchasing
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งบริษัทไอ เอ็ม บุ๊ค
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อ
สำนักพิมพ์ไอ.เอ็ม.บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พัสดุ -- การจัดซื้อ2. พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดจ้าง2. การจัดซื้อ,3. มติคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสุชาติ ศุภมงคล
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อจัดหาทางอุตสาหกรร2. การจัดการโรงงา,3. คลังพัสด,4. การบริหารงานผลิ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือการบริหารพัสดุ
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสถาบันฝึกอบรมและปรับปรุงการบริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม