กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 702.88 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504...
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา2. โบราณคดี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. โบราณคดี -- นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี2. โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม