กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 808.042 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังฤกษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.042
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม