กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 910 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องFoolstop
เลขเรียก910
ผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Rovte ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครองของอิตาลี
เลขเรียก910
ผู้แต่งไพโรจน์ ชัยนาม
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - อิตาลี2. อิตาลี - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มิตรนราการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม