กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.15 พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์ : วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. 200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์2. วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน,3. ราชวงค์จักรี กษัตริย์และผู้ครองนคร-ไทย
สำนักพิมพ์บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. พระราชพีธี
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีดาราม,กรุงเทพ,การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา2. กษัตริย์และผู้ครองนคร,ไทย,กรุงรัตนโกสินทร์,รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงของเรา
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติบุคคล2. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งคณะองคมนตรี
หัวเรื่อง1. พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2. หนังสือหายาก
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบารมีปกหล้า ผืนป่าปกแผ่นดิน
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งสำนักวานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์,สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี
หัวเรื่อง1. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2423 - 242.
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์มูลนิธิ ตึกมหิดล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-242.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำและคณะบรรณาธิการต้นฉบับฯ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์คณะกรรมการผู้จัดทำและคณะบรรณาธิการ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์ปิ่นอักษร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. การศึกษาต่างประเทศ - - จีน
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
หัวเรื่อง1. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องปกิณณกะในรัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งนวรัต ไกรฤกษ์
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 242. ,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,4.
สำนักพิมพ์หจก.ทวิพัตร (2004)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา , 2470 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอารมณ์ขัน จากวังสวนจิตรฯ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - อารมณ์ขัน,3. เชาน์และอารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์เอมี่ เทรดดิ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม