Main Back

Search 923.1593 Resualt 27 Items

Title10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม
CallNumber923.1593
Authorยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Subject1. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927- 2012. His Majesty King Bhumibol Adulyade,3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2470-255,4. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, - - 2470-255,5. การจัดการตนเอง (จิตวิทยา
Publishบานาน่า ปริ้นท์
YearOfPrint2561
result 2 items.
Title100 ปี พระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย
CallNumber923.1593
Authorอัครราชย์ บุญญาศิริ
ภรณี ธนภรรคภวิน, บรรณาธิการ
Subject1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, - - พระบาทสมเด็จพระ, -- 2396-2453 -- พระราชกรณียกิ2. การศึกษา - - ไทย - - ประวัต,3. การศึกษา - - ไท,4. educatio
Publishที.เค.เอส. เทคโนโลยี
YearOfPrint2551
result 1 items.
Title100 เรื่อง ในหลวงของฉัน
CallNumber923.1593
Authorวิทย์ บัณฑิตกุล,รวบรวม
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
Publishสถาพรบุ๊คส์
YearOfPrint2552
result 1 items.
Title12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
CallNumber923.1593
Authorมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
Subject1. สิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,242. ,3. มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
Publishมูลนิธิฯ
YearOfPrint2549
result 1 items.
Title4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
CallNumber923.1593
Authorกองทัพอากาศ
Subject1. กองทัพอากาศ -- ไทย -- ประวัติ2. กองทัพอากาศ -- ไทย,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,4. มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-24,5. ,6. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสม
Publishเอส.พี.เอ็น. การพิมพ์
YearOfPrint25555
result 1 items.
Titleการทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่ม 2
CallNumber923.1593
Authorปราโมทย์ ไม้กลัด
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
Publishสมาคมสงเคราะห์สัตว์
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleการทรงงานของพ่อในความทรงจำ
CallNumber923.1593
Authorปราโมทย์ ไม้กลัด
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
Publishสมาคมสงเคราะห์สัตว์
YearOfPrint2555
result 2 items.
Titleความสุขของพ่อ
CallNumber923.1593
Authorโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
Publishพี.วาทิน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleความสุขของพ่อ
CallNumber923.1593
Authorมีบุญ,เรียบเรียง
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
Publishร่วมด้วยช่วยกัน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleตะวันส่องหล้า
CallNumber923.1593
Authorสุวิชา
Subject1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั2. พระราชประวัต,3. พระราชกรณียกิจ - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต
Publishอมรินทร์
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleตามรอยพระบาทเสด็จฯอยุธยา
CallNumber923.1593
Authorการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ
Publishครีเอทมายด์
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาตินักรบ
CallNumber923.1593
Authorเอกรงค์ ภาณุพงษ์
Subject1. นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา - - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Publishสำนักพิมพ์สิริมงคลคำ
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleนบพระภูมิบาล
CallNumber923.1593
Authorบุรฉัตร ศรีวิลัย, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-255
Publishโรงพิมพ์ตะวันออก
YearOfPrint
result 1 items.
Titleในหลวงของเรา = My King {34}The Ultimate Knowledge of Thailand{34}
CallNumber923.1593
AuthorNational Geographic
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
Publishฐานการพิมพ์
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleในหลวงรัชกาลที่ 9
CallNumber923.1593
Authorพัชรา โพธิ์กลาง
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั2. พระราชประวัต,3. พระราชกรณียกิ
Publishอมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมาชิกรัฐสภา
CallNumber923.1593
Authorรัฐสภา
Subject1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. รัฐสภา
Publishรัฐสภา
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleเบื้องหลังกรณีสวรรคต รัชกาลที่ 8
CallNumber923.1593
Authorรักชาติ ผดุงธรรม
Subject1. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-242.
Publishโกเมนเอก
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleประทีปแห่งแผ่นดิน
CallNumber923.1593
Authorมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
Publishไทยประกันชีวิต
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1593
Authorกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
Publishกรมวิชาการ
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1593
Authorกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์,3. ศาสนาอิสลาม,4. คริสต์ศาสนา,5. ศาสนาพราหมณ์,6. ศาสนาซิกต์
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2554
result 2 items.
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล