กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.159 พบจำนวนทั้งสิ้น 70 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองน่าน วิภาตะวณิช.ผู้แต่งร่วม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งบุตรี วีระไวทยะ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. 5 ธันวามหาราช,3. ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัว 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวลี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พุทธทาสกับสังคม
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 พรรษา ปวงชนประชาเป็นสุขศานต์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์สำนักงาน กปร.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-2. ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร,3. ไทย -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องHis Majesty King Bhumibhol Adulyadej and his development work
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งThailand. Office of Co-ordinating Committee for Royal Development Project.
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2. Agriculture - - Thailand
สำนักพิมพ์Bangkok Printing
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล : Princess of the Mahidol Family
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ : August Princess of the House of Chakri
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-252.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ ลัดดา ซุบซิบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ราชวงศ์จักรี,3. ราชสกุล
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. การพัฒนาประเทศ - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกองทัพอากาศ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ2. กองทัพอากาศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-242. ,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บุคส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามหาคนในรูปภาพมงคลในหลวงกับประชาชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสุชาติ ศรีสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,2470 - - พระราชกรณีกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทิดไท้จอมกษัตริย์ นักปราชญ์ไอซีที
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สุทธิการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพัลลภ บัวสุวรรณ
หัวเรื่อง1. รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชา,
สำนักพิมพ์บุ๊คสไมส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพินิจ จันทร
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ราชวงศ์จักรี. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจและการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสโมสรไลออนส์สตรีดุสิต
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. ฝนเเทียม
สำนักพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเจ้าแผ่นดิน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ
สำนักพิมพ์เปเปอร์ เฮาส์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระฯ, 24702. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับเนติบัณฑิตยสภา ฉบับเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งเนติบัญฑิตยสภา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กับการปกครองไทย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. กาญจนาภิเษก,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,4. ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ2. ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 24,3. ,4. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,5.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. วรรณกรรมไทย,3. ห้องสมุด - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งธนะชัย ผดุงธิติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
สำนักพิมพ์นิติรัฐ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ ยอดกตัญญู King Bhumibol Adulyadej
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองคำ ศรีโยธิน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ความกตัญญู
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 3
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 4
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-242. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 6
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 8
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 9
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งจรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย2. ราชวงศ์จักรี,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่๑-รัชกาลที่๙)
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง - - รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชินีของเราเรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์,สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-2. ไทย - - ราชินี,3. ไทย (ภาคใต้) - - ปัญหาชายแดน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาอุทรโอบอุ้มมหาราช
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย
หัวเรื่อง1. ศรีนคริทราบรมราชชนี, สมเด็จพระ, 2443-252. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่างพระบาทที่ยาตรา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนภันต์ เสวิกุล
หัวเรื่อง1. โครงการพระราชดำริ
สำนักพิมพ์นภันต์ เสวิกุล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ไทย - - ภาวะสังคม,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องราชันพลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมือง
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งชาห์ สุดาห์
หัวเรื่อง1. พม่า - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริย์สู่สามัญชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งฟีลดิ้ง-ฮอลล์ แฮโรลด์
หัวเรื่อง1. พม่า - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนิรันดร์ ไกรสรรัตน์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนิรันดร์ชัย เพชรสิงห์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า ฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ทวิพัตร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์ : Princess in the Hearts of People
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานธรณีวิทยา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งเอมอร จงรักษ์
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา
สำนักพิมพ์ฉลองรัตน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-2. ไทย -- ราชินี
สำนักพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของแผ่นดิน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งถนัด คอมันตร์
หัวเรื่อง1. ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 252.
สำนักพิมพ์โพสต์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯ
หัวเรื่อง1. สมุดภาพ2. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพรัชกาลที่ 4 วิกฤติและโอกาสของรัตนโกสินทร์ในรอบ 150 ปี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระ - - ชีวประวัติ2. ไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - - ตะวันตก - - วันครบรอบ 150 ปี
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเเด็จแม่ของเรา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,242.
สำนักพิมพ์ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. เพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จเจ้าฟ้า, 242.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์ มหาราชยิ่งใหญ่
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ปรีชาธร อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม