กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.159 พบจำนวนทั้งสิ้น 70 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 4
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-242. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 6
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 8
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 9
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งจรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย2. ราชวงศ์จักรี,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่๑-รัชกาลที่๙)
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง - - รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชินีของเราเรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์,สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-2. ไทย - - ราชินี,3. ไทย (ภาคใต้) - - ปัญหาชายแดน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาอุทรโอบอุ้มมหาราช
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย
หัวเรื่อง1. ศรีนคริทราบรมราชชนี, สมเด็จพระ, 2443-252. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่างพระบาทที่ยาตรา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนภันต์ เสวิกุล
หัวเรื่อง1. โครงการพระราชดำริ
สำนักพิมพ์นภันต์ เสวิกุล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ไทย - - ภาวะสังคม,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องราชันพลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมือง
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งชาห์ สุดาห์
หัวเรื่อง1. พม่า - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริย์สู่สามัญชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งฟีลดิ้ง-ฮอลล์ แฮโรลด์
หัวเรื่อง1. พม่า - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนิรันดร์ ไกรสรรัตน์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนิรันดร์ชัย เพชรสิงห์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า ฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ทวิพัตร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์ : Princess in the Hearts of People
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานธรณีวิทยา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งเอมอร จงรักษ์
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา
สำนักพิมพ์ฉลองรัตน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 >| รวมทั้งหมด 3   การแสดงผล