กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.259 พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งมูลนิธิกาญจนบารมี
หัวเรื่อง1. วชิราลงกรณ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
สำนักพิมพ์เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปกร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ2. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอ,3.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจารึกในหัวใจราษฎร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-252.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งทิพวรรณ ณ เชียงตุง
หัวเรื่อง1. เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง - - ชีวประวัติ2. พิธีศพ - - ไทย - - ภาคเหนือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง,242.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโฉมหน้าประวัติศาสตร์ ชุดขุนนางสยาม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์
หัวเรื่อง1. ขุนนางไทย2. ขุนนาง - - ไทย - - ชีวประวัติ,3. ราชสำนักและข้าราชบริพาร
สำนักพิมพ์สยามคอมพิวเตอร์
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชวน หลีกภัย เสาเอกประชาธิปไตย ไม้ค้ำยันประชาธิปัตย์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งชรินทร์ แช่มสาคร
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นตระกูลเจ้าเมือง สายสกุล ณ ในเมืองสยาม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยบาทพระราชชนนี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หัวเรื่อง1. ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443-252.
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสิทร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งพิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทพรัตนวิศิษฏศิลป์ สิรินธร
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. สิรินธร, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ : In loving memory
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443 - 2538 - - งานฉลองครบรอบปี
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ย้อนรอยปฏิวัติ
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งมนตรี แสนสุข
หัวเรื่อง1. นักการเมือง - - ชีวประวัติ2. ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระปรีชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสุมณฑา พรหมบุญ
หัวเรื่อง1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2. พระปรีชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์สรรพสาส์นวิชาการ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-252. ,3. แม่เล่าให้ฟัง
สำนักพิมพ์สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนอดีตบันทึกสีชมพูสมเด็จพระนางเรือล่ม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสุชาภา ผลชีวิน
หัวเรื่อง1. สุนันทากุมารีรัตน์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2403-242.
สำนักพิมพ์เพรส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กลอน2. กวีนิพนธ์ไทย,3. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องรัก...รัก...ในวังหลวง
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
หัวเรื่อง1. ราชสกุล2. ไทย - - ราชสำนักและข้าราชสำนัก
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล