Main Back

Search 929.71 Resualt 3 Items

Titleบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
CallNumber929.71
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subject1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 3
CallNumber929.71
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subject1. บรรณานุกรม2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร - - บรรณานุกรม
Publish
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleสารัตถะแห่ง เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราสยาม
CallNumber929.71
Authorกองเครื่องราชอิสริยยศ กรมธนารักษ์
Subject1. เครื่องราชอิสริยยศ2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
Publishด่านสุทธาการพิมพ์
YearOfPrint2539
result 1 items.