กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 929.71 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 3
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. บรรณานุกรม2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารัตถะแห่ง เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราสยาม
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งกองเครื่องราชอิสริยยศ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยยศ2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม