กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 929.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ 'ลัดดาซุบซิบ'
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ2. ราชสกุล - - ไทย,3. ราชสำนักและข้าราชการ สำนัก - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,4. ราชสกุล - - ไทย
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. เครื่องหมายราชการ - รัชกาลที2. ,3. เครื่องหมายราชการไทย,4. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชลัญจกร
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. 2. กกุธภัณฑ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักพระราชวัง
หัวเรื่อง1. ราชสำนักและข้าราชสำนัก2. สำนักพระราชวัง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิคตอรี เพาเวอร์พอยท์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี - - ทำเนียบนาม2. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกองทัพเรือ
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี
หัวเรื่อง1. ราชสกุล - - ไทย
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม