กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 930.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
เลขเรียก930.1
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกไทย - มรดกโลก
เลขเรียก930.1
ผู้แต่งสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 3
หัวเรื่อง1. บ้านเชียง (อุดรธานี)2. อุทยานประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย,3. อุทยานประวัติศาสตร์ - - กำแพงเพชร,4. ไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม