กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO001 พบจำนวนทั้งสิ้น 504 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนราคาประเมินที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชินกานต์ เสารัมณี
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินที่ดิน2. ชินกานต์ เสารัมณี- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต รายนางภณิตา สุนทรไชย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งภาคภูมิ ศรีดารา
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารตลาดสดและอาคารพาณิชย์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สห.25 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 5138 - 5139 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รายเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุลีพร เพิ่มพูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.265 ดำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนารีรัตน์ เกตุแก้ว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นารีรัตน์ เกตุแก้ว - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์จังหวัดลพบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.57 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปราณี หนูเนตร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเกริกชัย พรหมดวง
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนในการดำเนินกิจการล่องแพในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งช่อทิพย์ เรืองเวทดี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การประเมินบุคคล,3. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการส่งคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดทำเลที่ราชพัสดุเพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรพรรณณี วงษ์วารี
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานราชการอื่นได้เช่า/ใช้ประโยชน์ โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในการจัดให้เช่า บริหารจัดการท่าเรือ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิเวศน์ วัฒโน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นิเวศน์ วัฒโน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนใดๆ ในการปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งภูนภ ศิรินภาพันธ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานแบบครบวงจร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำที่ราชพัสดุมาดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบ Smart City เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการถือครองที่ราชพัสดุจากหน่วยงานภาครัฐ (Capital Charge)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งบุษยรัตน์ บุญสร้าง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลรับการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา มั่งคั่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหา อปท. เข้าใช้/จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาต รายเทศบาลตำบลบัวเชด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งละมุล ทาไธสง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหากรณี เทศบาลเมืองนางรองเข้าก่อสร้างตลาดสดโดยไม่ได้รับอนุญาต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุรพล นพพิบูลย์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 25   การแสดงผล