กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO002 พบจำนวนทั้งสิ้น 116 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำหนดมูลค่าถนนที่ดินในชุมชนอยู่อาศัยโดยเทคนิคการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score : WQS)
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งปิยจิต โคตรคำสูนย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง จากปบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งตะวัน แดงเอียด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขล
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่ ตามคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการ บ้านแสนเทพ พื้นที่ดำเนินการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งกิตตินันต์ ปันติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 23 อาคารชุด
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งธนกฤต เผือกผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูลแปลงที่ดินอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้วยโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งจิราพร ฉิมเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูลอาคารชุดในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งตะวัน แดงเอียด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขล
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดสรร โดยใช้โปรแกรม QGIS และโปรแกรม Google Earth เพื่อความสะดวกในการออกสำรวจพื้นที่และพิจารณากำหนดราคาประเมินหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดตรัง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งจิรวรรณ สิทธิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 1 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดสรรโดยใช้โปรแกรม QGIS และโปรแกรม Google Earth เพื่อความสะดวกในการออกสำรวจพื้นที่และพิจารณากำหนดราคาประเมินหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดตรัง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งจิรวรรณ สิทธิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอภิญญาพร รื่นกลิ่น
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลอาคารชุดในระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งณรงค์ ธรรมสอน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธาน,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำตารางวิเคราะห์ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดกรณีการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งดารารัตน์ ภู่ทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง จำนวน 5 อำเภอ การสำรวจและการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก จำนวน 5 อำเภอ การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก โดยใช้แผนที่ระวาง ยูทีเอ็ม จำนวน 1 อำเภอ (เล่ม 1/3)
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งพิสุทธิ์ สุบงกช
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ให้อยู่ในรูปแบบของ File KML ช่วยในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและใช้เป็นแผนที่ในการสำรวจภาคสนาม
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งธีรวี จันทรศิริ
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำแนกกลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการประเมินราคาที่ดินรายแปลงด้วยเทคนิค Factor Analysis
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งบุหลัน กันทะวิไล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Application Dropbox เพื่อเปิดเส้นกริดระวางในโปรแกรม Google Earth บน smart phone
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งมณฑิรา โหงอ่อน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการคำนวณหามูลค่าถนน
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งวัฒนชัย ตรีสุขเกษม
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบการคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอังกูร พร้อมเรืองสุข
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง สำนักงานธนารักษืพื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใชระบบสำรวจปัจจัยการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (PV Survey) ในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งสุนีรัตน์ จุ่นเจริญ
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ระบบสำรวจปัจจัยการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (PV Survey) ในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งสุนีรัตน์ จุ่นเจริญ
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 5   การแสดงผล