กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO009 พบจำนวนทั้งสิ้น 26 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทดรองราชการจากเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยพรรณ สุขสมบัติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคำนวณและการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเหรียญจากต่างประเทศ (เหรียญสำเร็จรูป และเหรียญตัวเปล่า) ของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งไมรัตน์ พรมศรี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติกา2. เหรียญกษาปณ์ - - การจัดซื้
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเก็บเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินหลักประกันการเช่าด้วยคิวอาร์โค้ด
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปวีณา สว่างศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Budgeting ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปาริชาติ อินมี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลั
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS โดยเครื่อง Terminal
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนประมาณการรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งเอมอร ชมภูงาม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัดฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปรียพรรณ ไมตรีจิตต์
หัวเรื่อง1. รายงานการเงิน - - เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ2. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดทำเงินประกันสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกันตามระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS โดยโปรแกรม Microsoft Excel
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งวิลาวัลย์ ไชยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและขอเบิกเงินงบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เพื่อการบริหารงานประจำ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ โครงการสำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง วงเงิน 17000000 บาท ผ่านระบบ GFMIS
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยพรรณ สุขสมบัติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุอาภา เพชรวสันต์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเพชร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. ส่วนบริหารเงินทุน สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินโดยการควบคุมดูแล ตรวจสอบและดำเนินการงานด้านการรับจ่ายเก็บรักษา นำเงินรายได้ส่งคลังที่ธนาคารและในระบบ GFMIS
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา,3. ส่วนบริหารเงินทุน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบด้วยระบบ BARCODE
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุอาภา เพชรวสันต์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจารุวรรณ ศีลสารรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ,3. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนการเงิน สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีคำนวณการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเหรียญจากต่างประเทศ (เหรียญสำเร็จรูปและเหรียญตัวเปล่า) ของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งไมรัตน์ พรมศรี
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์ - - การจัดซื้2. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาการปรับปรุงที่ทำการสำนังานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และการเบิกจ่ายเงินค่าเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปวีณา สว่างศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนในการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา,3. ส่วนบริหารเงินทุน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจสอบทะเบียนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปรียพรรณ ไมตรีจิตต์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติกา2. การตรวจสอบทะเบียนเหรียญกษาปณ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล