กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO011 พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเหรียญกษาปณ์ของส่วนเก็บรักษาเงินตรา
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งกัลยกร พันแสน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญกา2. นักวิชาการคลังปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อประมาณความต้องการ และจัดให้มี Safety Stock ของเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธุ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศ2. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร,3. สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการความต้องการเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งพรสุดา ศุภวัชระ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการต้นทุนผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งศิริรัตน์ สะสม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุน สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณความต้องการเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสมิต ชุติสิระ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบการใช้ e-Payment ต่อปริมาณการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปิยวัฒน์ หาญผดุงวงศ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดระบบเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการตรวจสอบ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจ่ายเหรียญที่ระลึกให้สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อจัดทำเป็นสินค้าและการจ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้สำนักกษาปณ์เพื่อใช้ในการจัดแสดง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งกัลยกร พันแสน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญกา2. นักวิชาการคลังปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุด
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เก็บรวบรวมข้อมูลการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ ด้วยระบบบาทเนตของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ประมวลผลมิติด้านต่างๆ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปิยวัฒน์ หาญผดุงวงศ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการรับจ่ายเงินคงคลัง เพื่อควบคุมบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และการตรวจสอบยอดเงินสด ณ กรมธนารักษ์
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธุ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศ2. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร,3. สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักบริหารเงินตรา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและติดตามลูกหนี้-สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ในการนำส่งเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์ (เงินฝาก) เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ (กรณีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคยืม {34}เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งอรทัย โพธิ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารพื้นที่ห้องมั่นคงที่ 138 สำนักบริหารเงินตราด้วยหลักสถิติ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสมิต ชุติสิระ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสู่สถานศึกษาของชาวไทยภูเขา
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปานทิพย์ วงศาทิพย์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสัญญา รุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการรับแลก - จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำกับดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Windows (ธนาคารออมสิน)
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสัญญา รุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของงานรับจ้างทำของ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งศิริรัตน์ สะสม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบันทึกบัญชีการจัดเก็บรายได้จากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (เงินฝาก) เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำงาน
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งอรทัย โพธิ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลังปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล