Main Back

Search PO017 Resualt 9 Items

Titleการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้กับโรงกษาปณ์
CallNumberPO017
Authorวรรณา ยินดียั่งยืน
Subject1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleการปรับความเรียบผิวดวงตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 1 บาท เพื่อยืดอายุการใช้งานดวงตราจากอายุประมาณ 1 ล้านเหรียญต่อคู่ เป็น 3 ล้านเหรียญต่อคู่
CallNumberPO017
Authorคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา,3. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ
Publishสำนักกษาปณ์
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleการพัฒนาประสิทธิภาพโรงกษาปณ์ด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
CallNumberPO017
Authorวรรณา ยินดียั่งยืน
Subject1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์
CallNumberPO017
Authorศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา,3. ส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักกษาปณ
Publishสำนักกษาปณ์
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleการรับจ้างผลิตเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ King Abdullah II Accession Medal
CallNumberPO017
Authorวรรณา ยินดียั่งยืน
Subject1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
Publish
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleการสร้างต้นแบบการรับส่งไฟล์ระหว่างหน่วยงานของสำนักกษาปณ์
CallNumberPO017
Authorคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา,3. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ
Publishสำนักกษาปณ์
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleคู่มือการใช้งานระบบ การวางแผนการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2013
CallNumberPO017
Authorนาวิน บุญเลิศ
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา2. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ
Publishสำนักกษาปณ์
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชุมเคลือบผิวด้วยโลหะทองคำ เงิน และทองแดง
CallNumberPO017
Authorศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา,3. ส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักกษาปณ
Publishสำนักกษาปณ์
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
CallNumberPO017
Authorวรรณา ยินดียั่งยืน
Subject1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2560
result 1 items.