กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา p0015 พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำแนวคิดเรื่องMobilization และ Internet of Things มาประยุกต์ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกP0015
ผู้แต่งพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรม (Application) สำหรับรองรับการสั่งซื้อเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ณ จุดจำหน่ายผ่าน Mobile Device
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งสุทธิพงศ์ อุทิศ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรม (Application)สำหรับรองรับการสั่งซื้อเหรียญ
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม PV Survey ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมPV Survey ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินในด้านการติดต่อสื่อสารด้วยChatting Message
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ กรมธนารักษ์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครการระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชนด้านเหรียญ
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งสุทธิพงศ์ อุทิศ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการและการแสดงผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
เลขเรียกP0015
ผู้แต่งพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ (Smart Office) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กรมธนารักษ์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเผยแพร่ราาประเมินอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญโครงการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญโครงการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม