กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1184 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการปฺบัติงานปีงบประมาณ 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบำรุงรักษาอาคารและสถานที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาการบริหารงาน2. เพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่อง1. การจัดทำทะเบียน2. ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรบ ณ ต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งภาคินี มานักฆ้อง
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์2. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - หนองคาย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2549 - 2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. แผนพัฒนาองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.46 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดการที่ราชพัสดุ1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระวางที่ดินมาใช้ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศด้วยโปรแกรม Google Earth Pro เพื่อเป็นแนวทางเพื่อใช้การเดินสำรวจที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสิทธิโชค โสวัณณะ
หัวเรื่อง1. โปรแกรม Google Earth pro2. สิทธิโชค โสวัณณะ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสง่า จงเพิ่มดำรงชัย
หัวเรื่อง1. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ2. สง่า จงเพิ่มดำรงชัย- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0002 เพื่อเป็นที่ตี้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการตรวจราชการกรณีปกติของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง หน่วยงานอิสระ ผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทำเนียบผู้ตรวจราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ...
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณัฐนันท์ สุตะวงศ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ณัฐนันท์ สุตะวงศ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงโครงการสำรวจเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. การประเมินที่ดิน2. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. สำนักงาน ก.พ. - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางในการลดข้อผิดพลาดของข้อมูลราคาซื้อขาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งผ่องศรี เพชรยอด
หัวเรื่อง1. ผ่องศรี เพชรยอด- -ผลงาน2. ราคาซื้อขาย
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอเช่าที่ดินราชพัสดุรายสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนบริเวณอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมยศ จรรยา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นข้อกฎหมายการเป็นส่วนควบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิพัทธ พุกกะณะสุต
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์2. นิพัทธ พุกกะณะสุต - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว ตำแหน่งเลขที่ 231
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรพร เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคล : ประเภท วิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : แนวคิดและวิธีการประเมินราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพโรจน์ ชิงศิลป์
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ไพโรจน์ ชิงศิลป์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผล การประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2541
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรเทพ ศิริวัฒน์พานิช
หัวเรื่อง1. พรเทพ ศิริวัฒน์พานิช - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชัยนาท
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนิตย์ แพ่งผ่องใส
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. สุนิตย์ แพ่งผ่องใส - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 6 เขต 9
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวและการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่อง1. ระบบ GFMIS2. เพ็ญงาม ยอดวิเชียร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารตลาดสดและอาคารพาณิชย์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สห.25 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคล ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประสาท สุดสาคร
หัวเรื่อง1. ประสาท สุดสาคร - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การรักษาความปลอดภัย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายแปลงตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 74/2549ในพื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนารัตน์ ขอบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. พนารัตน์ ขอบุตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง {34} สำหรับข้าราชการกองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์ (พ.ศ. 2536)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะเลิศการออกแบบเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด วันที่ 30 กันยายน 2536
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจิตราพร ศุภพฤกษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. จิตราพร ศุภพฤกษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรื้อถอนอาคารกรมสรรพากร และ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนที่ถูกเพลิงไหม้)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน2. การรื้อถอนอาคารกรมสรรพากร
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. การปฏิบัติงาน - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปรับปรุงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมที่ดิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแผ่ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยยศ และเหรียญกษาปณ์ในรูปแบบการจัดนิทัศการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมโชค ภิรมย์กุล
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์2. สมโชค ภิรมย์กุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการร้องทุกข์ในคดีอาญา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1. วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน2. คดีอาญา
สำนักพิมพ์กลุ่มคดี กองนิติกร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบทความเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เหรียญของกรมกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเดือนฉาย เอกศาสตร์
หัวเรื่อง1. เดือนฉาย เอกศาสตร์ - - ผลงาน2. ประชาสัมพันธ์เหรียญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชัย วิทวัสการเวช
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตั้งงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. การจัดตั้งงบประมาณ
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฎิบัติของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ประกอบการตรวจสอบราชการของผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบราชการ2. กำธร ทองเนตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี 8 ว. ฝ่ายงบประมาณ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายในการขอออกกฏกระทรวงเพื่อจัดทำนำออกใช้และถอนคืนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1277และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ ของ นายดำรงกูล พิชัยพลากร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการตรวจราชการงานธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธีรสชนนต์ จั่นสกุลชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน2. ธีรัสชนนต์ จั่นสกุลชัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมธนารักษ์ : รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจราชการ ศึกษากรณีเฉพาะกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเรือง บาดาล
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. เรือง บาดาล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น (Inception Report) : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง บริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุกต์ของกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรพีพัฒน์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1. รพีพัฒน์ ก่อตระกูล - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจราชการ เสนอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุมิตรา พลเสนา
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สุมิตรา พลเสนา - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์ 4 ปี และแผนปฎิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ 2552 และการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงานราชการ2. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและคัดเลือกเครื่องราชอิสริยยศ สำหรับจัดแสดงในต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยยศ2. วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวันทวี บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1. วันทวี บุญญเศรษฐ์ - - ผลงาน2. ศูนย์รายการกระทรวงการคลัง - - ภูเก็ต
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การโอนกรรมสิทธิ์2. ชัยนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมิน : ในตำแหน่งช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เพื่อการนำระบบรหัสแท่ง (BARCODE) มาใช้กับงานเหรียญกษาปษณ์ของกรมธนารักษ์ ( เอกสาร 2 )
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ระบบคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจิรพรรณ นกอยู่
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. จิรพรรณ นกอยู่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ดินรายแปลงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประปีงบประมาณ 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวิภา ฉิมพายัพ
หัวเรื่อง1. สุวิภา ฉิมพายัพ - - ผลงาน2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ศรีสะเกษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ กรณีผู้เช่าต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
หัวเรื่อง1. รุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน2. คดีล้มละลาย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและออกแบบวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (LAN) ภายในอาคารกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน2. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินัย วิไลลักษณ์
หัวเรื่อง1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ2. วินัย วไลลักษณ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดราคาและคุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์ในอนาคต ปี 2525 - 2534
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานตรวจสอบใบสำคัญหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของและใบสำคัญหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรีญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. กมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี : โครงการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศภายใน 10 ปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทศพร ปุกเกตุ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. ทศพร ปุกเกตุ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำผลการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะทางเทศนิคของการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Bar Code และ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคประกอบสัญญาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Bar Code
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน2. การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดเก็บความรู้สายงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุไรวรรณ โชติกกำธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อุไรวรรณ โชติกกำธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งยุวดี ปิ่นรัตน์
หัวเรื่อง1. ยุวดี ปิ่นรัตน์ - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขั้นตอนและปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อการจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนผลิตและแผนจัดหาเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์คู่มือการฝึกอบรม (ฉบับร่าง)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหารสินทรัพย์
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารนโยบายจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฎิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชาญ ชอบสุจริต
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. วิชาญ ชอบสุจริต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ 8 ว. สำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานหมายเลข 2 เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม (ในตัวอย่างเหล็กและน้ำยาชุบโครเมียม)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่อง1. สุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมนึก นทีรัยไทวะ
หัวเรื่อง1. การประเมินผล2. สมนึก นทีรัยไทวะ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สำคัญของหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 11   การแสดงผล