กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1184 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการปฺบัติงานปีงบประมาณ 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบำรุงรักษาอาคารและสถานที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาการบริหารงาน2. เพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่อง1. การจัดทำทะเบียน2. ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรบ ณ ต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งภาคินี มานักฆ้อง
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์2. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - หนองคาย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2549 - 2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. แผนพัฒนาองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.46 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดการที่ราชพัสดุ1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระวางที่ดินมาใช้ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศด้วยโปรแกรม Google Earth Pro เพื่อเป็นแนวทางเพื่อใช้การเดินสำรวจที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสิทธิโชค โสวัณณะ
หัวเรื่อง1. โปรแกรม Google Earth pro2. สิทธิโชค โสวัณณะ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสง่า จงเพิ่มดำรงชัย
หัวเรื่อง1. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ2. สง่า จงเพิ่มดำรงชัย- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0002 เพื่อเป็นที่ตี้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการตรวจราชการกรณีปกติของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง หน่วยงานอิสระ ผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทำเนียบผู้ตรวจราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 59   การแสดงผล