กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1135 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวิเคาระห์นิกเกิลด้วยเทคนิคโพเทนชิโอเมตรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
หัวเรื่อง1. นิกเกิล2. ศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อก (ปรับราคาประเมินทั้งจังหวัด)จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2550 กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพศาล แก้วสุกใส
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. ไพศาล แก้วสุกใส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัสดุด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมรัก ตั้งในคุณธรรม
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การบุกรุกที่ราชพัสดุ,3. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตำแแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานธนารักษ์)(เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน 9 ชช)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา พร้อมลักษณ์
หัวเรื่อง1. ตำแหน่งเชียวชาญ2. สุภัทรา พร้อมลักษณ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดลพบุรี โดย นายณรงค์ ราบเรียบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ( จำแนกตามหน่วยงาน )
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
หัวเรื่อง1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน2. ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการจัดการการความรู้สำหรับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน (แผนนำร่องฯ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโลหะที่ใช้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมบทความของนายแคล้ว ทองสม (พ.ย. 45 - ธ.ค. 48)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตบางเขน และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสิทธิโชค โสวัณณะ
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินที่ดิน2. สิทธิโชค โสวัณณะ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกิตฐาพร รัตนบุรี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. กิตฐาพร รัตนบุรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิควิธีการตรวจสอบผลการปฎิบัติงานประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขนิษฐา สมหวัง
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. ขนิษฐา สมหวัง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการใช้และพัฒนาที่ราชพัสดุจังหวัดสระบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - สระบุรี2. ที่ราชพัสดุ - - นครราชสีมา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวทางปฎิบัติที่ใช้ในการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงกรณีหมู่บ้านจัดสรรใหม่ที่ไม่มีราคาประเมินในบัญชีกำหนดทุนทรัพย์ที่ดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจำปี บุญส่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินที่ดิน2. จำปี บุญส่ง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสร้างโรงงานกษาปณ์ใหม่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งโครงการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. โรงงานกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้สัญลักษณ์แผนที่ในแผนที่ประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปาริชาติ ฐิติปุญญา
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ปาริชาติ ฐิติปุญญา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล