กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1184 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการปฺบัติงานปีงบประมาณ 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบำรุงรักษาอาคารและสถานที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาการบริหารงาน2. เพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่อง1. การจัดทำทะเบียน2. ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรบ ณ ต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งภาคินี มานักฆ้อง
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์2. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - หนองคาย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2549 - 2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. แผนพัฒนาองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.46 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดการที่ราชพัสดุ1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระวางที่ดินมาใช้ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศด้วยโปรแกรม Google Earth Pro เพื่อเป็นแนวทางเพื่อใช้การเดินสำรวจที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสิทธิโชค โสวัณณะ
หัวเรื่อง1. โปรแกรม Google Earth pro2. สิทธิโชค โสวัณณะ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสง่า จงเพิ่มดำรงชัย
หัวเรื่อง1. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ2. สง่า จงเพิ่มดำรงชัย- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0002 เพื่อเป็นที่ตี้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการตรวจราชการกรณีปกติของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง หน่วยงานอิสระ ผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทำเนียบผู้ตรวจราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ...
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณัฐนันท์ สุตะวงศ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ณัฐนันท์ สุตะวงศ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงโครงการสำรวจเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. การประเมินที่ดิน2. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. สำนักงาน ก.พ. - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางในการลดข้อผิดพลาดของข้อมูลราคาซื้อขาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งผ่องศรี เพชรยอด
หัวเรื่อง1. ผ่องศรี เพชรยอด- -ผลงาน2. ราคาซื้อขาย
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอเช่าที่ดินราชพัสดุรายสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนบริเวณอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมยศ จรรยา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิพัทธ พุกกะณะสุต
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์2. นิพัทธ พุกกะณะสุต - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว ตำแหน่งเลขที่ 231
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรพร เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้เช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเชิด ศรีปาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคล : ประเภท วิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ดินรายแปลงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประปีงบประมาณ 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวิภา ฉิมพายัพ
หัวเรื่อง1. สุวิภา ฉิมพายัพ - - ผลงาน2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขั้นตอนและปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อการจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชัยนาท
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวงเดือน สิงห์วิจารณ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วงเดือน สิงห์วิจารณ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนิตย์ แพ่งผ่องใส
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. สุนิตย์ แพ่งผ่องใส - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 6 เขต 9
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวและการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่อง1. ระบบ GFMIS2. เพ็ญงาม ยอดวิเชียร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและออกแบบวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (LAN) ภายในอาคารกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน2. การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การรักษาความปลอดภัย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายแปลงตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 74/2549ในพื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนารัตน์ ขอบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. พนารัตน์ ขอบุตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง {34} สำหรับข้าราชการกองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์ (พ.ศ. 2536)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำผลการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะทางเทศนิคของการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Bar Code และ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคประกอบสัญญาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Bar Code
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน2. การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานหมายเลข 2 เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม (ในตัวอย่างเหล็กและน้ำยาชุบโครเมียม)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่อง1. สุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. การปฏิบัติงาน - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วาสนา ผุดผ่อง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 7 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปรับปรุงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมที่ดิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนผลิตและแผนจัดหาเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพวงผกา วงศาโรจน์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี2. พวงผกา วงศาโรจน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชัย วิทวัสการเวช
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 23   การแสดงผล