กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1137 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบและคำนวณฐานรากชิดเขตกรณีฐานแผ่ ด้วยโปรแกรม Excel
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนภัทร์ ฐิตานุกูล
หัวเรื่อง1. โปรแกรม Excel2. นภัทร์ ฐิตานุกูล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบัณฑิต จุลาสัย
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. บัณฑิต จุลาสัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปทุมธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี2. กรมประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโปรแกรมระบบงานบัญชี กรมธนารักษ์ (TPOS) มาใช้แทนการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง1. ผลงานทางวิชาการ2. ระบบบัญชีส่วนราชการ,3. ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน,3. ที่ราชพัสดุ - - นครศรีธรรมราช
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
หัวเรื่อง1. ประสิทธิภาพการทำงาน
สำนักพิมพ์สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งแฟรี่ เทนอิสสระ
หัวเรื่อง1. แฟรี่ เทนอิสสระ - - ผลงาน2. การดำรงตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำแผนที่ของ ส.ป.ก มาใช้ร่วมกับแผนที่ระวาง UTM ในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ไม่ต่ำกว่า 1,750 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เตา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสงวนศรี ปั้นรัตน์
หัวเรื่อง1. สงวนศรี ปั้นรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เพชรบูรณ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนกลยุทธ์และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารโครงการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
หัวเรื่อง1. กรมบัญชีกลาง - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กิจกรรม 5 ส
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมิน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและต้นทุนของเหรียญชุบเคลือบประเภทต่างๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญชุบเคลือบ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์โลหะด้วย XRF
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่อง1. เทคนิคการวิเคราะห์โลหะด้วย XRF2. สุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของผลงานวิชาการ เพื่อประเมินบุคคล ของ นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติของบุคคล2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปความเป็นมาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติราชการ2. พัชราภรณ์ กลัดพ่วง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน {34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพวงผกา วงศาโรจน์
หัวเรื่อง1. กิจกรรม 5 ส2. พวงผกา วงศาโรจน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2541
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน วันที่ 18 - 19 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2535 - 2537
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขนิษฐา สมหวัง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ขนิษฐา สมหวัง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ระนอง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพวงผกา วงศาโรจน์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี2. พวงผกา วงศาโรจน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหน่วยงานกำกับ ดูแลในกิจการสื่อสารของไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิพย์สุดา จาระเวชสาร
หัวเรื่อง1. ทิพย์สุดา จาระเวชสาร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ แผนงานและโครงการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอมรเทพ เสียมไหม
หัวเรื่อง1. การประเมินผลงาน2. อมรเทพ เสียมไหม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมอุทยานแห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. กรมอุทยานแห่งชาติ2. อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
หัวเรื่อง1. การผลิตเหรียญกษาปณ์2. จินตนา กิจจำนงค์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานศูนย์ปฎิบัติการสำหรับโครงการศูนย์ปฎิบัติงานกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ศูนย์ปฏิบัติงานกรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ดินราชพัสดุ ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการฯ พุทธศักราช 2467
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการศึกษาชั้นเกลือหินบริเวณโครงการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิสิทธิ์ ธีรดิลก
หัวเรื่อง1. พิสิทธิ์ ธีรดิลก - - ผลงาน2. ชั้นหิน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การจัดแผนแม่บท2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2527
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : ผู้จอรับการประเมินตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเมทินี แก้วมานพ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. เมทินี แก้วมานพ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชน กรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบรรเจิด สายบัว
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. บรรเจิด สายบัว - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน
หัวเรื่อง1. ชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน - - ผลงาน2. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 22   การแสดงผล