กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1137 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การจัดแผนแม่บท2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องการแบ่งส่วนราชการของกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2539
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแบ่งส่วนราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบรรเจิด สายบัว
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. บรรเจิด สายบัว - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก.96 อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรพล รุจิระชุณห์
หัวเรื่อง1. สุรพล รุจิระชุณห์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำแนกตามผลผลิต)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นายอังกูร บัวศรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดยโสธร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดยโสธร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนากองแผนงานเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนากองแผนงาน2. พิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการศูนย์ราชการและศูนย์บ้านพักกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัมพา ภมรานนท์
หัวเรื่อง1. อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัลลภา ศรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ยูทีเอ็ม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. ชวัญศิริ พุ่มพฤกษ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การจัดการที่ราชพัสดุจังหวัดหนองบัวลำภู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - หนองบัวลำภู
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคาระห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินและแนวโน้มราคาที่ดินในอนาคต กรณีศึกษาในอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพศาล แก้วสุกใส
หัวเรื่อง1. ราคาที่ดิน2. ไพศาล แก้วสุกใส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล : ขอกำหนดเป็น ตำแหน่งภัณฑารักษ์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคุณสมบัติเและและผลงานทางวิชาการพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นตรศรีธรรมราช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง
หัวเรื่อง1. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
สำนักพิมพ์กองช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การประชุม/สัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2539
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล