กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1135 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2547 - 2550 ในเขตจังหวัดชุมพร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดขุมพร
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชุมพร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมโชค ภิรมย์กุล
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สมโชค ภิรมย์กุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารูญ หงษ์เหมือน
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. อารูณ หงษ์เหมือน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งแฟรี่ เทนอิสสระ
หัวเรื่อง1. แฟรี่ เทนอิสสระ - - ผลงาน2. การดำรงตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน2. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชัย วิทวัสการเวช
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงานบัญชีเพิ่มเติมจากระบบรหัสแท่ง (Bar Code) เหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัชรีย์ รวีกานต์
หัวเรื่อง1. วัชรีย์ รวีกานต์ - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 4
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์เขต 4
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของข้าราชการใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุคนธ์ทิพย์ ทองประเสริฐ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัติงาน2. สุคนธ์ทิพย์ ทองประเสริฐ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำแผนที่ของ ส.ป.ก มาใช้ร่วมกับแผนที่ระวาง UTM ในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ สิรยาคม
หัวเรื่อง1. เกรียงศักดิ์ สิรยาคม - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเหรียญกษาปณ์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน 332.4
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารเหรียญกษาปณ์2. เทวัญ วิชิตะกุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 54 55 รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล