Main Back

Search ผลงาน Resualt 1135 Items

Titleการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
CallNumberผลงาน
Authorโสภณ รุ่งเรืองผล
Subject1. อสังหาริมทรัพย์2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 5 (เขต 2 และ เขต 7)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
CallNumberผลงาน
Authorวินัย วิไลลักษณ์
Subject1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ2. วินัย วไลลักษณ์ - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleงานธนารักษ์จังหวัดสงขลา ที่ค้างการพิจารณาอยู่ที่กรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสงขลา
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - สงขลา
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสงขลา
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี 4
CallNumberผลงาน
Authorสายฝน เหล่ามาลา
Subject1. แบบประเมินบุคคล2. สายฝน เหล่ามาลา - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อ่างทอง
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleแนวทางการตรวจรับพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจรับพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleการประเมินประสิทธิผลโครงการสวนสาธารณะของกรมธนารักษ์ (สวนเฉลิมกาญจนาภิเษก)
CallNumberผลงาน
Authorอังกูร บัวศรี
Subject1. การประเมิน2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการจัดประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. การผลิตเหรียญกษาปณ์2. จารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อุทัยธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 5 ครั้งที่ 1
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 2 items.
Titleการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
CallNumberผลงาน
Authorวิชัย วิทวัสการเวช
Subject1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดลพบุรี โดย นายณรงค์ ราบเรียบ
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ( จำแนกตามหน่วยงาน )
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
Subject1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน2. ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน
Publishพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนการจัดการการความรู้สำหรับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน (แผนนำร่องฯ)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโลหะที่ใช้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. เหรียญกษาปณ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมบทความของนายแคล้ว ทองสม (พ.ย. 45 - ธ.ค. 48)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Subject1. การประเมินราคาทรัพย์สิน
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตบางเขน และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
CallNumberผลงาน
Authorสิทธิโชค โสวัณณะ
Subject1. ราคาประเมินที่ดิน2. สิทธิโชค โสวัณณะ- -ผลงาน
Publishประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล