Main Back

Search ผลงาน Resualt 1184 Items

Titleผลการปฺบัติงานปีงบประมาณ 2547
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
Subject1. การบริหาร
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการพัฒนาการบริหารงานบำรุงรักษาอาคารและสถานที่
CallNumberผลงาน
Authorเพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ
Subject1. การพัฒนาการบริหารงาน2. เพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
CallNumberผลงาน
Author
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
CallNumberผลงาน
Authorทิวา เผื่อนปฐม
Subject1. การจัดทำทะเบียน2. ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติงานประจำปี 2546
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. แผนปฏิบัติงาน
Publishกองแผนงาน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleคู่มือการปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรบ ณ ต่างประเทศ
CallNumberผลงาน
Authorภาคินี มานักฆ้อง
Subject1. การปฎิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
Publishบริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ยุทธศาสตร์2. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleบรรยายสรุปงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - หนองคาย
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
YearOfPrint
result 1 items.
Titleโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
CallNumberผลงาน
Authorปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร
Subject1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2549 - 2551
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การบริหาร2. แผนพัฒนาองค์กร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.46 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
CallNumberผลงาน
Authorศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -ผลงาน
Publishจัดการที่ราชพัสดุ1
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการนำระวางที่ดินมาใช้ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศด้วยโปรแกรม Google Earth Pro เพื่อเป็นแนวทางเพื่อใช้การเดินสำรวจที่ดินรายแปลง
CallNumberผลงาน
Authorสิทธิโชค โสวัณณะ
Subject1. โปรแกรม Google Earth pro2. สิทธิโชค โสวัณณะ- -ผลงาน
Publishประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
CallNumberผลงาน
Authorสง่า จงเพิ่มดำรงชัย
Subject1. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ2. สง่า จงเพิ่มดำรงชัย- -ผลงาน
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานสรุปการปฏบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - อุตรดิตถ์
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0002 เพื่อเป็นที่ตี้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
CallNumberผลงาน
Authorสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
Publishที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนการตรวจราชการกรณีปกติของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2548
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจราชการ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 2 items.
Titleทำเนียบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง หน่วยงานอิสระ ผู้ตรวจราชการกรม
CallNumberผลงาน
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ทำเนียบผู้ตรวจราชการ
Publishสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint
result 1 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 59   การแสดงผล