Main Back

Search ผลงาน Resualt 1285 Items

Titleการนำเสนอแผนงาน/โครงการด้านการจราจรและขนส่งสู่กระบวนการตัดสินใจ
CallNumberผลงาน
Authorประณต สุริยะ
Subject1. การนำเสนอแผนงาน2. ประณต สุริยะ - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 - 2545
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
Subject1. การปฏิบัติงาน
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการบริหารและบำรุงรักษาอาคาร
CallNumberผลงาน
Authorพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
Subject1. การบริหารองค์กร
Publishพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแนวทางดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
CallNumberผลงาน
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. เศรษฐกิจ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleการออกแบบและคำนวณฐานรากชิดเขตกรณีฐานแผ่ ด้วยโปรแกรม Excel
CallNumberผลงาน
Authorนภัทร์ ฐิตานุกูล
Subject1. โปรแกรม Excel2. นภัทร์ ฐิตานุกูล- -ผลงาน
Publishพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการสอบสวนวินัยราชการกรณี เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ร่วมกันทุจริตเงินของทางราชการ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 34/2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551
CallNumberผลงาน
Authorรังษี นาหิรัญ
Subject1. การสอบสวนวินัยราชการ2. รังษี นาหิรัญ- -ผลงาน
Publishบริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการสำรวจและกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับรอบบัญชี พ.ศ.2547-2550
CallNumberผลงาน
Authorสุวิภา ฉิมพายัพ
Subject1. สุวิภา ฉิมพายัพ - - ผลงาน2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุรุ่นที่ 3
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
YearOfPrint
result 2 items.
Titleประวัติของผู้ขอรับการประเมิน : ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.
CallNumberผลงาน
Authorกาญจนา ศรีธนางกูล
Subject1. การประเมินตำแหน่ง2. กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. การบริหารงาน2. สำนักงบประมาณ
Publishสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การตลาด การบริหารที่ราชพัสดุในเชิงธุรกิจ ในการประชะมสัมนาเชิง
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
Subject1. วิสัยทัศน์2. กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่,3. การตลาด,4. ที่ราชพัสดุ - - กรุงเทพฯ
Publish
YearOfPrint
result 3 items.
Titleยินดีต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจราชการ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าเช่า และ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2535
result 2 items.
Titleการนำแผนที่ของ ส.ป.ก มาใช้ร่วมกับแผนที่ระวาง UTM ในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
CallNumberผลงาน
Authorลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์
Subject1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. ลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการนำโปรแกรมระบบงานบัญชี กรมธนารักษ์ มาใช้แทนการบันทึกบัญชีแบบ Manualของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
CallNumberผลงาน
Authorตรีสุคนธ์ การะเกตุ
Subject1. โปรแกรมระบบงานบัญชี2. ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน
Publishทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครอบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
CallNumberผลงาน
Authorไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
Subject1. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการจัดสร้างเครื่องพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 3 ฤดู ชุดใหม่
CallNumberผลงาน
Authorอาภา เรียบร้อยเจริญ
Subject1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร2. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนการตรวจราชการกรณีปกติของกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจราชการ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleรายงานสรุปผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ ของ นายสุรินทร์ หามนตรี ลำดับที่ 1 เรื่องการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดนครราชสีมา
CallNumberผลงาน
Authorสุรินทร์ หามนตรี
Subject1. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเมืองสมุทรคอมเพล็กซ์
CallNumberผลงาน
Authorสุวเมธ ร่มสุข
Subject1. เมืองสมุทรคอมเพล็กซ์2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 64   การแสดงผล