Main Back

Search ผลงาน Resualt 1137 Items

Titleผลงาน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน และ งานบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
CallNumberผลงาน
Authorวิภาดา รัตนคูหา
Subject1. การประเมินตำแหน่ง2. วิภาดา รัตนคูหา - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ นครศรีธรรมราช
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
Subject1. ผังเม่บทศูนย์ราชการ
Publishสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา 5
CallNumberผลงาน
Authorวิชัย หนูหมื่น
Subject1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน2. วิชัย หนูหมื่น - - ผลงาน
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
CallNumberผลงาน
Authorบัณฑิต จุลาสัย
Subject1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. บัณฑิต จุลาสัย - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
CallNumberผลงาน
Authorอังกูร บัวศรี
Subject1. การประเมินตำแหน่ง2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorวินิดา กิจนุกูล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleกองนิติการ
CallNumberผลงาน
Authorกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กฎหมาย
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 2 items.
Titleสรุปผลงานของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล)
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - นนทบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
YearOfPrint
result 2 items.
Titleที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
CallNumberผลงาน
Authorสมชาย ชิโนดม
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานไทย : โครงการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหาร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
CallNumberผลงาน
Authorจิตราพร ศุภพฤกษ์
Subject1. แบบประเมินบุคคล2. จิตราพร ศุภพฤกษ์ - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุภาค 8 เขตตรวจราชการ 11 การสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธฺ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ.2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ
CallNumberผลงาน
Authorคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
Subject1. กรมประชาสัมพัน์
Publishสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ไม่ต่ำกว่า 1,750 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เตา
CallNumberผลงาน
Authorสงวนศรี ปั้นรัตน์
Subject1. สงวนศรี ปั้นรัตน์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleผลงานเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
CallNumberผลงาน
Authorสุรศักดิ์ พิชณุษากร
Subject1. การประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแสนสบาย การ์เด้นท์รีสอร์ท
CallNumberผลงาน
Authorโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 3
Subject1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการศึกษาปริมาณความต้องการเหรียญกษาปณ์ โดยระบบ D - Metric
CallNumberผลงาน
Authorจารุวรรณ จันทิมาพงษ์
Subject1. เหรียญกษาปณ์2. จารุวรรณ จันทิมาพงษ์ - - ผลงาน
Publishฝ่ายควบคุมคุณภาพ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. การประเมิน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2546
result 3 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล