กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1184 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดพักอาศัย :กรณีศึกษาอาคารชุดอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารี งามศิริอุดม
หัวเรื่อง1. อารีย งามศิริอุดม - - ผลงาน2. ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดพักอาศัย
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบปั้นด้านหลังเหรียญที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทรงวุฒิ คงวัน
หัวเรื่อง1. แบบปั้นด้านเหรียญ2. ทรงวุฒิ คงวัน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการจัดหารประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2551-2554 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินที่ดิน
สำนักพิมพ์สำนักราคาประเมินทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดเงินประกันการเช่า สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติราชการ2. วิฑูร โชติกุลพิศาล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาระบบบริหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามแนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวเมธ ร่มสุข
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้เครื่องขัดเงาเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เครื่องขัดเงาเหรียญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งนภา รุ่งเรืองใจเพชร
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. รุ่งนภา รุ่งเรืองใจเพชร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินเพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์รายบล็อก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสกาวเดือน พาลีบัตร
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. สกาวเดือน พาลีบัตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานเครื่องจักรกลชุดก่อสร้างทางที่มีอยู่อย่าง จำกัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมนึก นันตติกูล
หัวเรื่อง1. สมนึก นันตติกูล - - ผลงาน2. เครื่องจักรกล,3. เครื่องมือก่อสร้าง,4. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - เชียงใหม่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณี การจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารียา จันทร์ขาว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อารียา จันทร์ขาว- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการส่วนพัสดุ 2 สำนักการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรีย์ เทพหัส
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรีย์ เทพหัส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการศึกษาชั้นเกลือหินบริเวณโครงการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิสิทธิ์ ธีรดิลก
หัวเรื่อง1. พิสิทธิ์ ธีรดิลก - - ผลงาน2. ชั้นหิน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชน กรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเมินราคาที่ดินรายบล็อกธรรมดากับรายบล็อกละเอียดกรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรัชดาภรณ์ ตาสัก
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. รัชดาภรณ์ ตาสัก- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มบทความภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ (ในเชิงบริหารและการบริหารทรัพย์สิน)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภา ปิยะจิตติ
หัวเรื่อง1. สุภา ปิยะจิตติ - - ผลงาน2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย,3. การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดยโสธร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดยโสธร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฎิบัติงานโครงการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. โครงการพัฒนา2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 59   การแสดงผล