กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1285 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนราคาประเมินที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชินกานต์ เสารัมณี
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินที่ดิน2. ชินกานต์ เสารัมณี- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตั้งงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. การจัดตั้งงบประมาณ
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ สำหรับประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมคิด นาชะ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สมคิด นาชะ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - มุกดาหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเทภทั่วไป)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายแปลงตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 74/2549ในพื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนารัตน์ ขอบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. พนารัตน์ ขอบุตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ระวางที่ดินกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่อใช้ในการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งยรรยง อรัญญาเกษมสุข
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน2. ยรรยง อรัญญาเกษมสุข- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกัลยาณี แสงชูโต
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. กัลยาณี แสงชูโต - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมสุรางค์ เผือกสำลี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สมสุรางค์ เผือกสำลี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ จินรัตน์
หัวเรื่อง1. โสภณ จินรัตน์ - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารนโยบายจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบรรณ จั่นสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน2. บรรณ จั่นสกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงาน ของ กลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 9
หัวเรื่อง1. ผลการปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์เขต 9
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}โกศ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่อง1. ศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน2. พระโกศ,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกรับ ส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader สำหรับงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่อง1. ระบบ GFMIS2. เพ็ญงาม ยอดวิเชียร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผล การใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุจิตรา โสนุตมางค์
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. สุจิตรา โสนุตมางค์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณัฐพร เถื่อนทอ
หัวเรื่อง1. การติดตามประเมินผล2. ณัฐพร เถื่อนทอ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมสมัย นิ่มไพบูลย์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สมสมัย นิ่มไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 64   การแสดงผล