กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1136 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาทาวเฮาส์ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสกาวเดือน พาลีบัตร
หัวเรื่อง1. ทาวเฮาส์2. สกาวเดือน พาลีบัตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.579 สป.599 สป.601และสป.606จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นโยบายการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ป.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัมพา ภมรานนท์
หัวเรื่อง1. อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดการให้บริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านอินเตอร์เน็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวเมธ ร่มสุข
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักประเมินราคาทรัพย์สินพร้อมติดตั้ง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพล พัฒนโสภณ
หัวเรื่อง1. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์2. ธนพล พัฒนโสภณ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งภคมน อันเณร
หัวเรื่อง1. การประเมินที่ดิน2. ภคมน อันเณร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา ส่องประทีป
หัวเรื่อง1. สุภัทรา ส่องประทีป - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฏฺบัติงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ กลุ่มที่ 11 ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยผ่าน Website
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดุษฎี ถวิลไทย
หัวเรื่อง1. เวปไซด์2. ดุษฎี ถวิลไทย- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกบัญชีแบบManual ของเงินทุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไหทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมระดมความคิดใน Management Lad
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์บริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง ปี พ.ศ. 2547-2550 เขตเทศบาลนครนนทบุรี , เขตเทศบาลนครปากเกร็ด , อำเภออบางกรวย, , สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี , สาขาปากเกร็ด , สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมัณยาภา พุดเกลี้ยง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. มัณยาภา พุดเกลี้ยง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโฉนดชุมชนกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. ระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์นโยบายเศษฐกิจการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 5 (9 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเสริมสร้างอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างโลกสีเขียว
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทายาท ชมเชย
หัวเรื่อง1. ทายาท ชมเชย- -ผลงาน2. สิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำประมาณการความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต่าง ๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เพ็ญนภา พงศ์พันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารเงินตรา กรามธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล