กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1137 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลการปฎิบัติงานโครงการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. โครงการพัฒนา2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบัณฑิต จุลาสัย
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. บัณฑิต จุลาสัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่เทศบาลปากเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารี งามศิริอุดม
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินที่ดิน2. อารี งามศิริอุดม- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำแผนที่ภาษีของสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร มาเป็นแผนที่ในการเดินสำรวจภาคสนาม และจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บล็อกละเอียด ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤต จันจรัสศรี
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินทุนทรัพย์2. กฤต จันจรัสศรี- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรอบแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2553
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรอบแผนงานโครงการ
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบปั้นด้านหลังเหรียญที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทรงวุฒิ คงวัน
หัวเรื่อง1. แบบปั้นด้านเหรียญ2. ทรงวุฒิ คงวัน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ไม่ต่ำกว่า 1,750 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เตา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสงวนศรี ปั้นรัตน์
หัวเรื่อง1. สงวนศรี ปั้นรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจสอบรูปแบบบัญชีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินบล็อกรายละเอียดโดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม และรายงานฉบับสมบูรณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินที่ดิน2. พัชราภรณ์ กลัดพ่วง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาคุณภาพ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมิน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์โลหะด้วย XRF
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่อง1. เทคนิคการวิเคราะห์โลหะด้วย XRF2. สุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดและติดตามการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารียา จันทร์ขาว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อารียา จันทร์ขาว- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินเพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์รายบล็อก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสกาวเดือน พาลีบัตร
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. สกาวเดือน พาลีบัตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน {34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพวงผกา วงศาโรจน์
หัวเรื่อง1. กิจกรรม 5 ส2. พวงผกา วงศาโรจน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมัณยาภา พุดเกลี้ยง
หัวเรื่อง1. ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง2. มัณยาภา พุดเกลี้ยง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล