กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 0 พบจำนวนทั้งสิ้น 589 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทความวิชาการประจำปี 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก001.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสำรวม จงเจริญ
หัวเรื่อง1. แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี2. Power of Some One-Sided Multivariate Tests ..,3. Combining Prediction by Partial Matching ..,4. แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดก
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2553
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. โครงการวิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 : Thailand Research Expo 2008
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 - 2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย2. การประเมินผล - - การวิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์บีเจ. เพลท โปรเซสเซอร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประเมินผล2. วิจัย,3. การวัด,4. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งจิตราภา กุณฑลบุตร
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 : Thailand Research Expo 2006 ; วันที่ 9-13 กันยายน 2549 ณ Sky Hall และห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรุงใหม่)
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (1) เปิดโลกงานวิจัย {34}การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งขาติ 2549{34}
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประชุม2. วิจัย
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งนราศรี ไววนิชกุล
ชูศักดิ์ อุดมศรี
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ -- วิจัย2. วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสุธรรม อารีกุล และคณะ
หัวเรื่อง1. วิจัย - การประเมิน
สำนักพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (2) เปิดโลกงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. งานวิจัย
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ปี 2537 - 2538
เลขเรียก001.402
ผู้แต่งสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - ทำเนียบ2. กาญจนาภิเษก
สำนักพิมพ์ศูนย์ข้อมูลสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบและวิธีการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งโกสินทร์ จำนงไทย
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. กฎหมาย - - วิจัย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 792 การวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 29   การแสดงผล