กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 0 พบจำนวนทั้งสิ้น 546 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทความวิชาการประจำปี 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก001.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสำรวม จงเจริญ
หัวเรื่อง1. แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี2. Power of Some One-Sided Multivariate Tests ..,3. Combining Prediction by Partial Matching ..,4. แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดก
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2553
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. โครงการวิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งจิตราภา กุณฑลบุตร
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประเมินผล2. วิจัย,3. การวัด,4. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 : Thailand Research Expo 2008
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 : Thailand Research Expo 2006 ; วันที่ 9-13 กันยายน 2549 ณ Sky Hall และห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรุงใหม่)
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งนราศรี ไววนิชกุล
ชูศักดิ์ อุดมศรี
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ -- วิจัย2. วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (1) เปิดโลกงานวิจัย {34}การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งขาติ 2549{34}
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประชุม2. วิจัย
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสุธรรม อารีกุล และคณะ
หัวเรื่อง1. วิจัย - การประเมิน
สำนักพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (2) เปิดโลกงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. งานวิจัย
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 - 2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย2. การประเมินผล - - การวิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์บีเจ. เพลท โปรเซสเซอร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ปี 2537 - 2538
เลขเรียก001.402
ผู้แต่งสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - ทำเนียบ2. กาญจนาภิเษก
สำนักพิมพ์ศูนย์ข้อมูลสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ : Business Research
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์A.N. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 792 การวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รอ.602 การวิจัยทางการจัดการ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งวิโรจน์ ณ ระนอง
หัวเรื่อง1. การวิจัย และการพัฒนา2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การเขียนรายงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำราการวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบและวิธีการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งโกสินทร์ จำนงไทย
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. กฎหมาย - - วิจัย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู้การปฏิบัติ
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์
หัวเรื่อง1. 2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างมาตรวัด
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. มาตรวัด2. คณิตศาสตร์สถิติ
สำนักพิมพ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. วิจัย2. การวิเคราะห์ข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับการวิจัย และเทคนิคการใช้ SPSS
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ
สำนักพิมพ์มิสชั่น มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
เลขเรียก001.433
ผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ค่าใช้จ่าย2. บุคลากร,3. ทุนอุดหนุนการวิจัย
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักวิจัยยอดเยี่ยม สวทช. ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - รางวัล2. นักวิจัย - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาปาสคาล
เลขเรียก001.64
ผู้แต่งธีระชัย เกรียงณรงค์เดช
หัวเรื่อง1. ปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องApplication Devclopment Software System
เลขเรียก001.64
ผู้แต่งData Access Corforation
หัวเรื่อง1. Electronic data processing
สำนักพิมพ์Data Access corforation
ปีที่พิมพ์1983
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBasic Problem Solving : Structured Programming Using Microsoft BASIC
เลขเรียก001.642
ผู้แต่งFanzone, Penny
Hankins, Thomas D.Diekhans, Carl
หัวเรื่อง1. BASIC (Computer program language2. Structured programmin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1989
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Structured COBOL
เลขเรียก001.6424
ผู้แต่งBradley, James
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. STRUCTURED PROGRAMMIN,3. Bradley, James - - Comprehensive structures COBO,4. COBOL (Computer program language) - - Problems, exercises, et,5. Structured programming - - Problems, exercises, et,6. Cobo
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผ่าชะตาโลกอยู่ให้รอดถึงปี 2020
เลขเรียก001.9
ผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
หัวเรื่อง1. พยากรณ์
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง21 ธันวา 2012 วันพลิกชะตาโลก
เลขเรียก001.9
ผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
หัวเรื่อง1. พยากรณ์2. วันสิ้นสุดโลก
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตรายกับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก
เลขเรียก001.9
ผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
หัวเรื่อง1. พยากรณ์2. ภัยธรรมชาติ
สำนักพิมพ์กถา
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากอาณาจักรมายา สู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งซัม สา-วิพัตร
หัวเรื่อง1. ความลึกลับ
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเบอร์มิวดา สามเหลี่ยมอาถรรพณ์
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งบ. ธวัชชัย
หัวเรื่อง1. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrange but True : the world's weirdest wonders
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งSullivan, Robert
หัวเรื่อง1. Animals2. Science - - Miscellanea,3. Nature photography
สำนักพิมพ์LIFE Books
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ดินแดนอาถรรพณ์
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งภิรมย์ พุทธรัตน์
หัวเรื่อง1. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของการจัดการนโยบายการวิจัยขององค์การและสถาบันวิจัยในประเทศไทย
เลขเรียก003
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัยปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComputers and Applications Software
เลขเรียก004
ผู้แต่งSzymanski, Robert A.
Szymanski, Donald P.Morris, Norma A.Pulschen, Donna M.
หัวเรื่อง1. Computer softwar2. Computer,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์,4. ซอฟต์แวร,5. คอมพิวเตอร,6. โปรแกรมคอมพิวเตอร,7. วิทยาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์Macmillan
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่อง1. วิทยาการคอมพิวเตอร์2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งพนิดา พานิชกุล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง คอมมือใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
เลขเรียก004
ผู้แต่งทีมงานวิชาการ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. อินเตอร์เน็ต,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ลักกี้ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกอบคอมพิวเตอร์สไตล์พันธุ์ทิพย์
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โครงสร้างคอมพิวเตอร์,3. คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น ไซเบอร์เวิลด์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
เลขเรียก004
ผู้แต่งสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
หัวเรื่อง1. การจัดแฟ้มข้อมูล2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์,3. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร 1
เลขเรียก004
ผู้แต่งสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. การจัดแฟ้มข้อมูล
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผ่า!... คอมพิวเตอร์
เลขเรียก004
ผู้แต่งอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ , วศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแนะนำการจัดเตรียมเครื่องและอื่น ๆ
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ฝ่ายคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนะไอที
เลขเรียก004
ผู้แต่งครรชิต มาลัยวงศ์
หัวเรื่อง1. เทคโลโลยีสารสนเทศ2. สารสนเทศศาสตร์ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEssentials of Personal Computing
เลขเรียก004
ผู้แต่งTrainor, Timothy N.
Krasnewich, Diane
หัวเรื่อง1. BUSINESS - - DATA PROCESSIN2. Computers - - Study and teachin,3. Computer,4. Electronic and processin,5. Electronic data processin,6. Microcomputers - - Study and teachin,7. MICROCOMPUTER,8. Computer system
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMPUTER APPLICATIONS IN CONTRUCTION
เลขเรียก004.02
ผู้แต่งPaulson, Boyd C.
หัวเรื่อง1. Engineering - - Management - - Data . processing2. Construction industry - - Management - - Data Processing
สำนักพิมพ์McGRAW - HILL
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอม 2011 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.02
ผู้แต่งอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2008 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.028
ผู้แต่งอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม2. คอมพิวเตอร์ - - เครื่องมือและอุปกรณ์
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ
เลขเรียก004.028
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก004.03
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - ศัพท์บัญญัต
สำนักพิมพ์ราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิชาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอนมาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก
เลขเรียก004.092
ผู้แต่งทศ คณนาพร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. กลุ่มสนทนาออนไลน์
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ASUS EEE PC
เลขเรียก004.1
ผู้แต่งสถิตย์พร จิตรมนตรี
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา2. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซีฯ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมือใหม่หัดใช้ Mac และ MacBook ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.1
ผู้แต่งณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ
หัวเรื่อง1. แมคโอเอส สิบจุดหก2. เรื่องทั่วไปของคอมพิวเตอร์เฉพาะชนิด
สำนักพิมพ์ไอดีซี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มืออัพเกรดและซ่อม Notebook
เลขเรียก004.1
ผู้แต่งสุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องช่างเทคนิค Computer Network Vol. 2 Network Technician (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งอำนาจ มีมงคล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม2. คอมพิวเตอร์,3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์บายเนเจอร์ พับลิชชิง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Note book 2006
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งจักรกฤษณ์ นพคุณ
หัวเรื่อง1. ไมโครคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmart Tips
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งทีมบรรณาธิการนิตยสาร Computer.Today
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMICROPROCESSORS PRINCIPLES AND APPLICATIONS
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งGilmore, Charles M.
หัวเรื่อง1. Microprocessors
สำนักพิมพ์McGRAW - HILL PUBLISHING COMPANY
ปีที่พิมพ์1989
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ipad 2 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ
หัวเรื่อง1. ไอแพด (คอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องช่างเทคนิค Computer Network Vol.3 Volp Soluions
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งอำนาจ มีมงคล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม2. คอมพิวเตอร์,3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์บายเนเจอร์ พับลิชชิง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ The new ipad ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. ไอแพด (คอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์แบบพกพ
สำนักพิมพ์วีพริน์ (1991)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrocomputer Applications
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งGrauer, Robert T.
Sugrue, Paul K.
หัวเรื่อง1. Microcompute
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Google Earth ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งชัยศิลป์ พนาวิวรรธน์
หัวเรื่อง1. Google Eart
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมือใหม่ เริ่มใช้ NOTEBOOK ฉบับ WINDOWS XP
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่อง1. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์2. วินโดว์ส เอ็กซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องNotebook Super Guide เลือกซื้อ ใช้งาน แก้ปัญหา
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งอานันทยุทธ ทองเลี่ยม
หัวเรื่อง1. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง119 ทางลัดขจัดปัญหา Notebook
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSystem 7.0/7.1 for the Macintosh
เลขเรียก004.165
ผู้แต่งHutchinson, Sarah E.
หัวเรื่อง1. Computers2. Macintosh (Computer)
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก004.17
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคัย - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design
เลขเรียก004.21
ผู้แต่งโอกาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ระบ2. การออกแบบระบ,3. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
เลขเรียก004.21
ผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม
หัวเรื่อง1. ยูเอ็มแอล (วิทยการคอมพิวเตอร์2. วิธีเชิงวัตถุ (วิทยาการคอมพิวเตอร์,3. การวิเคราะห์ระบ,4. การออกแบบระบ
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกู้ข้อมูล : กู้ไฟล์ง่่ายๆ ได้ไฟล์ครบ
เลขเรียก004.5
ผู้แต่งสุพรรณี รัชตวโรทัย
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. ฮาร์ดดิสก์,3. การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการหน่วยความจำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มือใหม่
เลขเรียก004.53
ผู้แต่งโลเว, โด
หัวเรื่อง1. การจัดการหน่วยความจำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการ SET JUMPER ฮาร์ดดิสก์ IDE : E-IDE:SCSI ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพ
เลขเรียก004.56
ผู้แต่งเมธี ฉัตรทอง
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. ฮาร์ดดิสก์
สำนักพิมพ์สถาบันช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล
เลขเรียก004.563
ผู้แต่งภีรพล คชาเจริญ
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์),3. ฮาร์ดดิสก์,4. Hard disk management
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูทีวี ฟังวิทยุ อัด/ตัดต่อวิดีโอ ทำ VCD/DVD ด้วยการ์ดทีวีราคาประหยัด
เลขเรียก004.565
ผู้แต่งดิเรก วงษ์วานิช
หัวเรื่อง1. วิดีโอดิส์ก2. ดิจิตอลวิดีโอ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปลงหนัง แปลงเพลง เขียนวิดีโอ CD/DVE ด้วย Nero 7
เลขเรียก004.565
ผู้แต่งมานิตย์ กริ่งรัมย์
หัวเรื่อง1. นีโรเอ็กซเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ซีดี - - รอม,3. ซีดี - - อาร์ดับเบิลย
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัดเขียน CD/DVD Nero Express
เลขเรียก004.565
ผู้แต่งทาไค
หัวเรื่อง1. ซีดีรอม2. เนโรเอ็กเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสุดยอดโปรแกรมเขียนแผ่น CD / DVD ด้วย Nero 7 Premium ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.565
ผู้แต่งโกเมศ ศรีมงคล
หัวเรื่อง1. Nero 7 Premium2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนแผ่น CD-R แบบมืออาชีพ
เลขเรียก004.565
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมแพกต์ดิสก์2. ซีดี - - อาร์,3. ซีดี - - รอม
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น ไซเบอร์เวิลด์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBandwidth Management บริหารโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งเอกชัย ศรีปทุมภรณ์
หัวเรื่อง1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - - การจัดกา,3. การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์,4. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวสู่อาชีพดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งอาณัติ รัตนถิรกุล
หัวเรื่อง1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
เลขเรียก004.67
ผู้แต่งศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หัวเรื่อง1. อินเตอร์เน็ต2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์,3. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การค้นหาข้อมูลด้วย Google
เลขเรียก004.67
ผู้แต่งวิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
หัวเรื่อง1. เว็บไซด์2. เว็บมาสเตอร์,3. google
สำนักพิมพ์โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet ฉบับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก004.67
ผู้แต่งพิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
หัวเรื่อง1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์2. อินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.67
ผู้แต่งจตุชัย แพงจันทร์ , อนุโชต วุฒิพรพงษ์
หัวเรื่อง1. เน็ตเวิร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 5   การแสดงผล