กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 0 พบจำนวนทั้งสิ้น 557 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทความวิชาการประจำปี 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก001.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสำรวม จงเจริญ
หัวเรื่อง1. แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี2. Power of Some One-Sided Multivariate Tests ..,3. Combining Prediction by Partial Matching ..,4. แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดก
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 : Thailand Research Expo 2008
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 : Thailand Research Expo 2006 ; วันที่ 9-13 กันยายน 2549 ณ Sky Hall และห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรุงใหม่)
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประเมินผล2. วิจัย,3. การวัด,4. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งนราศรี ไววนิชกุล
ชูศักดิ์ อุดมศรี
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ -- วิจัย2. วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (1) เปิดโลกงานวิจัย {34}การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งขาติ 2549{34}
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประชุม2. วิจัย
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (2) เปิดโลกงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. งานวิจัย
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสุธรรม อารีกุล และคณะ
หัวเรื่อง1. วิจัย - การประเมิน
สำนักพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 - 2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย2. การประเมินผล - - การวิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์บีเจ. เพลท โปรเซสเซอร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2553
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. โครงการวิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งจิตราภา กุณฑลบุตร
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ปี 2537 - 2538
เลขเรียก001.402
ผู้แต่งสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - ทำเนียบ2. กาญจนาภิเษก
สำนักพิมพ์ศูนย์ข้อมูลสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การเขียนรายงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ : Business Research
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์A.N. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำราการวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รอ.602 การวิจัยทางการจัดการ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งวิโรจน์ ณ ระนอง
หัวเรื่อง1. การวิจัย และการพัฒนา2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบและวิธีการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งโกสินทร์ จำนงไทย
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. กฎหมาย - - วิจัย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 792 การวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างมาตรวัด
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. มาตรวัด2. คณิตศาสตร์สถิติ
สำนักพิมพ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู้การปฏิบัติ
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์
หัวเรื่อง1. 2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. วิจัย2. การวิเคราะห์ข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับการวิจัย และเทคนิคการใช้ SPSS
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ
สำนักพิมพ์มิสชั่น มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
เลขเรียก001.433
ผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ค่าใช้จ่าย2. บุคลากร,3. ทุนอุดหนุนการวิจัย
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักวิจัยยอดเยี่ยม สวทช. ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - รางวัล2. นักวิจัย - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องApplication Devclopment Software System
เลขเรียก001.64
ผู้แต่งData Access Corforation
หัวเรื่อง1. Electronic data processing
สำนักพิมพ์Data Access corforation
ปีที่พิมพ์1983
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาปาสคาล
เลขเรียก001.64
ผู้แต่งธีระชัย เกรียงณรงค์เดช
หัวเรื่อง1. ปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBasic Problem Solving : Structured Programming Using Microsoft BASIC
เลขเรียก001.642
ผู้แต่งFanzone, Penny
Hankins, Thomas D.Diekhans, Carl
หัวเรื่อง1. BASIC (Computer program language2. Structured programmin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1989
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Structured COBOL
เลขเรียก001.6424
ผู้แต่งBradley, James
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. STRUCTURED PROGRAMMIN,3. Bradley, James - - Comprehensive structures COBO,4. COBOL (Computer program language) - - Problems, exercises, et,5. Structured programming - - Problems, exercises, et,6. Cobo
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผ่าชะตาโลกอยู่ให้รอดถึงปี 2020
เลขเรียก001.9
ผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
หัวเรื่อง1. พยากรณ์
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง21 ธันวา 2012 วันพลิกชะตาโลก
เลขเรียก001.9
ผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
หัวเรื่อง1. พยากรณ์2. วันสิ้นสุดโลก
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตรายกับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก
เลขเรียก001.9
ผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
หัวเรื่อง1. พยากรณ์2. ภัยธรรมชาติ
สำนักพิมพ์กถา
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrange but True : the world's weirdest wonders
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งSullivan, Robert
หัวเรื่อง1. Animals2. Science - - Miscellanea,3. Nature photography
สำนักพิมพ์LIFE Books
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ดินแดนอาถรรพณ์
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งภิรมย์ พุทธรัตน์
หัวเรื่อง1. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากอาณาจักรมายา สู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งซัม สา-วิพัตร
หัวเรื่อง1. ความลึกลับ
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเบอร์มิวดา สามเหลี่ยมอาถรรพณ์
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งบ. ธวัชชัย
หัวเรื่อง1. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของการจัดการนโยบายการวิจัยขององค์การและสถาบันวิจัยในประเทศไทย
เลขเรียก003
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัยปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร2. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง คอมมือใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
เลขเรียก004
ผู้แต่งทีมงานวิชาการ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. อินเตอร์เน็ต,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ลักกี้ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกอบคอมพิวเตอร์สไตล์พันธุ์ทิพย์
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โครงสร้างคอมพิวเตอร์,3. คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น ไซเบอร์เวิลด์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
เลขเรียก004
ผู้แต่งสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
หัวเรื่อง1. การจัดแฟ้มข้อมูล2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์,3. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร 1
เลขเรียก004
ผู้แต่งสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. การจัดแฟ้มข้อมูล
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 11   การแสดงผล