กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 2 พบจำนวนทั้งสิ้น 626 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เลขเรียก294.361
ผู้แต่งมหาบัว ญาณสัมปันโน, พระ
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง75 สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งนทธัญ แสงไชย
หัวเรื่อง1. ความเป็นเลิศ -- แง่ศาสน2. พุทธสาว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พบลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธจริยวัตร 60 ปาง
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พุทธศาสนา - - ประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระบาท
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพระราชญาณ วิสุทธิโสภณ
หัวเรื่อง1. ศิลปะ2. ปกิณกะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพรชนก ชาติชำนิ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมมะ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้า
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพาโนรามา
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโสธรวรารามวรวิหาร : มงคลคู่แปดริ้ว = Sothornwararam : sanctity of Pad-rew
เลขเรียก294.365
ผู้แต่งประเสริฐ ภัทรมัย
หัวเรื่อง1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร2. วัด -- ฉะเชิงเทรา
สำนักพิมพ์ที ซี จี พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสระปทุม
เลขเรียก294.365
ผู้แต่งวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
หัวเรื่อง1. ธรรมะ - - ไทย2. พระเสริม - - ประวัติ,3. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
สำนักพิมพ์วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมงคลข่าวสด สุดยอดพระเกจิ
เลขเรียก294.366
ผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด
หัวเรื่อง1. สงฆ์ - - เกจิ บัญชีราชชื่อ2. สงฆ์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลวงพ่อเกษม
เลขเรียก294.369
ผู้แต่งวรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556
เลขเรียก294.37
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่อง1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา2. จริยศาสตร์,3. จริยธรรม
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น {34}ผู้หญิง{34}
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งบารมี
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พระพุทธเจ้า - - ประวัติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศชาติ อัศจรรย์
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งสายฝน ศิลปพรหม
หัวเรื่อง1. วรรณคดีพุทธศาสนา2. ชาดก
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสวดมนต์สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งปรีชา กันธิยะ
หัวเรื่อง1. สวดมนต์2. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลแห่งกรรม
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งชำเหมา
หัวเรื่อง1. กรรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น {34}กระบือ{34}
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งบารมี
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พระพุทธเจ้า - - ประวัติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฎราชกุมาร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมณฑล
หัวเรื่อง1. มหาชาติ2. เทศน์มหาชาติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
หัวเรื่อง1. นิทานคติธรรม2. ชาดก,3. พระมหาชนก,4. การ์ตูน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
หน้า |< 26 27 29 30 >| รวมทั้งหมด 31   การแสดงผล