กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2789 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ -- วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSOCIAL RESEARCH METHODS
เลขเรียก301.07
ผู้แต่งNeuma , William Lawrence
หัวเรื่อง1. Sociology - Research - Methodology2. Social sciences - Research - Methodology
สำนักพิมพ์ALLYN AND BACON
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก301.07
ผู้แต่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาช
หัวเรื่อง1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ2. การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2535
เลขเรียก301.3
ผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะบุตร
หัวเรื่อง1. ทำเนียบนาม - - จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑
เลขเรียก301.32
ผู้แต่งกรมปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑2. อำเภอ - - ทำเนียบนาม,3. ตำบล - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันสุรยุทธ์
เลขเรียก301.959
ผู้แต่งสุรวิชช์ วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งการทรยศหักหลัง
เลขเรียก302
ผู้แต่งแดง ใบเล่
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาสังคม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคคล - - ไทย2. มนุษยสัมพันธ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยศิริ 2 Art {38} Design
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหลียวหลัง 10 ปี สตรีไทย แลหน้าความท้าทายที่รออยู่เนื่องในวันสตรีสากลปี 2548
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สตรีไทย2. สตรีไทย - - การทำงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. การประชาสัมพันธ์,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ,3. บริการลูกค้า
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารเป็นเห็นชัยชนะ แปลมาจาก Everyone vommunicates few-connect
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งแม็กเวลล์, จอหน์ ชี
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ในสังคมไทย
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. สื่อมวลชน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วจอม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งมินตา ภณปฤณ
หัวเรื่อง1. ภาษากาย - - การสื่อสารความหมาย2. การสื่อสารระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์วี เลิร์น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก : What every body is saying
เลขเรียก302.222
ผู้แต่งนาวาร์โร,โจ
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาท่าทาง2. การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 139   การแสดงผล