กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2721 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ -- วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSOCIAL RESEARCH METHODS
เลขเรียก301.07
ผู้แต่งNeuma , William Lawrence
หัวเรื่อง1. Sociology - Research - Methodology2. Social sciences - Research - Methodology
สำนักพิมพ์ALLYN AND BACON
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก301.07
ผู้แต่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาช
หัวเรื่อง1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ2. การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2535
เลขเรียก301.3
ผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะบุตร
หัวเรื่อง1. ทำเนียบนาม - - จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑
เลขเรียก301.32
ผู้แต่งกรมปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑2. อำเภอ - - ทำเนียบนาม,3. ตำบล - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันสุรยุทธ์
เลขเรียก301.959
ผู้แต่งสุรวิชช์ วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งการทรยศหักหลัง
เลขเรียก302
ผู้แต่งแดง ใบเล่
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาสังคม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคคล - - ไทย2. มนุษยสัมพันธ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยศิริ 2 Art {38} Design
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหลียวหลัง 10 ปี สตรีไทย แลหน้าความท้าทายที่รออยู่เนื่องในวันสตรีสากลปี 2548
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สตรีไทย2. สตรีไทย - - การทำงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ,3. บริการลูกค้า
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ในสังคมไทย
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. สื่อมวลชน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วจอม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งมินตา ภณปฤณ
หัวเรื่อง1. ภาษากาย - - การสื่อสารความหมาย2. การสื่อสารระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์วี เลิร์น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารเป็นเห็นชัยชนะ แปลมาจาก Everyone vommunicates few-connect
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งแม็กเวลล์, จอหน์ ชี
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. การประชาสัมพันธ์,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก : What every body is saying
เลขเรียก302.222
ผู้แต่งนาวาร์โร,โจ
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาท่าทาง2. การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธี {34}โปรยเสน่ห์{34} อย่างแนบเนียบ
เลขเรียก302.224
ผู้แต่งประภัสสร วศินนิติวงศ์
หัวเรื่อง1. การสื่อสารด้วยภาษาสัญลักษ์2. การสื่อสารระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรองสถานการณ์ {34}สื่อรัฐ กับการเมือง เสรีภาพ อิสระภาพ และความเป็นธรรม{34}
เลขเรียก302.23
ผู้แต่งดุษฏี สินเจิมสิริ
ณรงค์ ชื่นชม, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. สื่อมวลชนกับการเมือง
สำนักพิมพ์นาริ อินโฟ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
เลขเรียก302.3
ผู้แต่งสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การเจรจาต่อรอง
สำนักพิมพ์พัฒนวิจัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดจาดีไม่มีเสื่อม
เลขเรียก302.3
ผู้แต่งอนุวัฒน์ ขจรวัฒนาเวศน์
หัวเรื่อง1. จิตวิทยา2. การเจรจาต่อรอง
สำนักพิมพ์Read{38}Share
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก คู่มืออ่านคนฉบับเอฟบีไอ
เลขเรียก302.56
ผู้แต่งJoe Navarro
หัวเรื่อง1. ร่างกาย -- ชีวิตประจำวั
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจใหม่
เลขเรียก303.1
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. ประวัติศาสตร์ทางสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดระเบียบสังคม 2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การจัดระเบียบสังคม2. การควบคุมทางสังคม,3. ปัญหาสังคม - - ไท,4. วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพ
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง6 เดือน ในการจัดระเบียบสังคม ของ มท.2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การจัดระเบียบสังคม2. การควบคุมทางสังคม - - ไท,3. ปัญหาสังค,4. สังคมมนุษย,5. สังคมวิทย,6. การควบคุมทางสังค,7. ปัญหาสังคม - - ไท,8. วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องLeadership in Organizations
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งYukl, Gary
หัวเรื่อง1. Leadership
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. ผู้นำ - - พฤติกรรม2. ภาวะผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 6 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเอมิลี เกตุทัต
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การศึกษา - - ไทย,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 1 ภูมิปัญญา กระบวนทัศน์ใหม่ และจินตนาการใหม่
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย -- ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิรูปครบวงจร : สู่ยุคเรืองรองของเมืองไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปสังคม - - ไทย
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 4 ประชาสังคม และวัฒนธรรมชุมชน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 7 การศึกษาเพื่อความเป็นไท
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 2 ความคิดทางการเมือง การปกครอง
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย -- ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 5 ประวัติศาสตร์สังคมไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 8 วิถีประชาธิปไตย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน การสร้างธรรมภิบาลในสังคมไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญ2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม,3. การปฏิรูปสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การปฏิรูปสังคม,3. ปัญหาสังคม,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี
หัวเรื่อง1. อารยธรรมตะวันตก2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 3 เศรษฐกิจ - เศรษศาสตร์ ทางเลือก
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยาม ปะทะ โลกาภิวัตน์ = Siam vs globalization : เบื้องลึกแท้จริงในปมขั้วความขัดแย้งของรัฐไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเรืองยศ จันทรคีรี
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัตน์,4. เทคโนโลยี,5. ไทย - - ภาวะทางสังคม,6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถาบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
กรรณจริยา สุขรุ่ง,สุภาพ สิริบรรสพ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค้นคว้า ค้นคิด : กรอบความคิดภาวะการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การวิจัย และการพัฒนา2. การพัฒนาประเทศ
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งเอนริเกซ์, ฮวน
ชวนิต ศิวะเกื้อ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เทนโนโลยี - - แง่สังคม2. พันธุศาสตร์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- การบริหาร2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาสังคม
เลขเรียก303.48
ผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี
หัวเรื่อง1. ประชาสังคม
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCross-Culture : ฝรั่งเข้าใจ คนไทยไม่เก็ท
เลขเรียก303.482
ผู้แต่งคริสโตเฟอร์ ไรท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องใครว่าโลกกลม : The World is flat
เลขเรียก303.483
ผู้แต่งเฟรดแมน, ธอมัส แอล
หัวเรื่อง1. การแพร่กระจายวัตกรรม2. สังคมข่าวสาร,3. โลกาวิวัตน์ - - แง่เศรษฐกิจ,4. โลกาภิวัตน์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องใครว่าโลกกลม ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา (release 3.0) = The World is flat (release 3.0)
เลขเรียก303.4833
ผู้แต่งเฟรดแมน, โธมัส แอล.
รอฮีม ปรามาท, แปลพูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, แปล
หัวเรื่อง1. การแพร่กระจายวัตกรรม2. สังคมข่าวสาร,3. โลกาภิวัตน์ -- แง่เศรษฐกิจ,4. โลกาภิวัตน์ -- แง่สังคม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤตโลกร้อน
เลขเรียก303.485
ผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน
หัวเรื่อง1. พลังงานทดแทน2. ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไข,3. ภาวะโลกร้อน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรุก - รับ {34}โลกร้อน{34} ก่อนโลกหายนะ
เลขเรียก303.485
ผู้แต่งบัณฑิต คงอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาวะโลกร้อน2. ภาวะเรือนกระจก - - ผลกระทบ - - สิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : An Inconvenient Truth
เลขเรียก303.485
ผู้แต่งกอร์, อัล
หัวเรื่อง1. ภาวะโลกร้อน2. ภัยธรรมชาติ,3. ภาวะเรือนกระจก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย
เลขเรียก303.495
ผู้แต่งณรงค์ ชื่นชม
หัวเรื่อง1. กรองสถานการณ์พยากรณ์สังคมไทย-ไทย
สำนักพิมพ์โบนัส พรีเพรส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสันติวิถีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย2. ความขัดแย้งทางสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : CONFLICT OF INTERESTS
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล,3. การขัดกันแห่งผลประโยชน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสไฟใต้
เลขเรียก303.62
ผู้แต่งกิ่งอ้อ เล่าฮง
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางการเมือง2. การก่อการร้าย,3. ไทย (ภาคใต้) - -ปัญหาและข้อพิพาท
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3 อีกไม่นาน
เลขเรียก303.628
ผู้แต่งพันทิวา
หัวเรื่อง1. สงครามโลก
สำนักพิมพ์บริษัท อนิเมทกรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับ ลวง พราง ภาค 2 ซ่อนรูปปฏิวัติ หัก 'เหลี่ยม' โหด
เลขเรียก303.64
ผู้แต่งวาสนา นาน่วม
หัวเรื่อง1. รัฐประหาร
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงครามและสันติภาพ
เลขเรียก303.66
ผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางสังคม2. สันติภาพ,3. สงคราม
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : หนทางการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงครามและสันติสุข @ ชายแดนภาคใต้
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งรุ่ง แก้วแดง
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางสังคม2. ไทย (ภาคใต้) - - ปัญหาและข้อพิพาท
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้าน
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งอำนาจ เย็นสบาย
หัวเรื่อง1. การละเล่น - - แง่สังคม - - ไทย2. สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์สันติศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.953
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปสังคม - - ไทย2. ปัญหาสังคม - - ไท,3. ไทย - - ภาวะทางสังคม,4. การเปลี่ยนแปลงทางสังค
สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
เลขเรียก304.07
ผู้แต่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์
หัวเรื่อง1. นิติศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำ
เลขเรียก304.2
ผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง
หัวเรื่อง1. น้ำ2. เขื่อน
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2542
เลขเรียก304.25
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. สิ่งแวดล้อม - - การจัดการ2. ทรัพยากรธรรมชาติ - - การจัดการ
สำนักพิมพ์พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดกระบี่
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จังหวัดพัทลุง :THE 2000 POPULATION AND HOUSING CENSUS
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดสตูล
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : The 2000 Population and Housing Census จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี2. ประชากร - สถิติ,3. ที่อยู่อาศัย - สถิติ,4. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดชุมพร
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จังหวัดนครศรีธรรมราช :THE 2000 POPULATION AND HOUSING CENSUS
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดพังงา
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดระนอง
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติจังหวัดภุเก็ต2. ประชากร - สถิติ,3. เคหะ - ไทย - ภูเก็ต - สถิติ
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดปัตตานี
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จังหวัดสงขลา :THE 2000 POPULATION AND HOUSING CENSUS
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดตรัง
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดยะลา
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533
เลขเรียก304.6021
ผู้แต่งสำนักสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร -- สถิติ2. การสำรวจทางประชากรศาสตร์
สำนักพิมพ์เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2539
เลขเรียก305.2
ผู้แต่งเกษม สุวรรณกุล
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน2. เด็กและเยาวชน - - แผนพัฒนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2549
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
หัวเรื่อง1. เยาวชน2. บุคคลดีเด่น,3. ศิลปะกับเยาวชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2547
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
หัวเรื่อง1. เยาวชน - - ไทย2. วัยรุ่น - - ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความลับของเด็กสาว
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งแซนด์เลอร์ , ซาร่า
โรจนา นาเจริญ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องที่ไม่เคยเล่า
เลขเรียก305.235
ผู้แต่งSara Shandler.
หัวเรื่อง1. วัยรุ่นหญิง-สหรัฐอเมริกาจิตวิทยาวัยรุ่น
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก305.235
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
หัวเรื่อง1. เยาวชน - - กิจกรรมทางการเมือง2. เยาวชน - - กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547
เลขเรียก305.26
ผู้แต่งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ผู้สูงอายุ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ2. Health - - In old age
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน
เลขเรียก305.3
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สตรี - - สถิติ2. บุรุษ - - สถิติ
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับการฝึกอบรม เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งนาถฤดี เด่นดวง
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดยืน : Stance วารสารสตรีนิยมไทย
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งวิระดา สมสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. สตรีไทย2. สตรี - - การศึกษา,3. สตรี - - ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้หญิง! ที่ทำให้อาตมาน้ำตาตก
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. สตรี
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สตรี - - นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผู้หญิง
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งวันทนีย์ วาสิกะสิน
หัวเรื่อง1. สตรี- -ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบสตรีผูนำการเปลี่ยนแปลง : พลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้หญิง...กับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้...
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งบุญนาน อภิญจโน, พระมหา
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย2. สตรี - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ต้นกล้า
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 27   การแสดงผล